https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 23.07.2024 17:23:00 Jurnalist Jurnalist Haber Detay - Jurnalist Haber Sitesi

VAHDETTİN HAİN DEĞİL MİDİR?


Hükümet, Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’e sahip çıkarak davayı kaybetmiştir. Hükümet bunu niçin yapıyor? Bu anlayışla ülkenin bağımsızlığı korunabilir mi?

İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de İzmir’de yapılan görkemli kutlama törenlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sözleri, iktidar çevrelerini ayağa kaldırdı.
 
Soyer Atatürk’ün Büyük Nutkunun girişinde de yer alan yalnız kendi tahtını düşünen Osmanlı sarayının memlekete ihanet ettiğini söyledi. Bir avuç saray hayranı dışında herkesin bildiği ve tarihe de mal olan bu gerçek karşısında bugünkü Saray’ın susması beklenirdi. Ancak kutlamalara katılan kalabalığın büyüklüğü ve gündemi işgal etmesi, onlar açısından bıçağın kemiğe dayandığını gösterdi.
 
VAHDETTİN'İN TÜRKİYE TARİHİNDEKİ YERİ

Meşruti bir hükümdar olan Sultan Reşat’ın ölümü üzerine 1918’de tahta oturan Vahdettin, Hürriyet ve İtilaf Partisi yandaşı ve bu parti gibi İngiliz yanlısıydı. Her padişah gibi, egemenliği altında bulunan toprakların parçalanmasını ve kendini hükmedecek küçük bir toprak ve nüfus bırakılmasını istemezdi. Ancak o, Birinci Dünya Savaşı’nın yenilgiyle bitmesi üzerine İngiliz politikalarına teslim olmuş bulunuyordu. Osmanlı Devleti’nin geleceğine İngilizler karar verecekti. Bu nedenle Kuvayı Milliye gibi yeni bir savaşı göze alamadı. Hatta “memleketin büsbütün mahvına sebep olacağı” gerekçesiyle Kuvayı Milliye’ye cephe alma ihtiyacını duydu. Birer geçiş hükümetleri olan İzzet Paşa ve Tevfik Paşa’dan sonra bu politikayı yürütecek Damat Ferit Paşa’yı kendine veziriazam yaptı. Meclisi dağıttı. Anayasasında meşruti bir hükümet olduğu halde ipleri kendi elinde topladı.
 
Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine gönderen kararname onun imzasını taşır. Fakat bu atamanın Mustafa Kemal Paşa’nın işgalcilere karşı savaşması, yurdu kurtarması için yapıldığı, padişahçıların uydurduğu bir efsanedir. Bu atamanın, Mondros Ateşkes Anlaşmasının hükümlerini uygulamak için yapıldığı atama kararnamesinde bile yazılıdır. (Karadeniz bilgesindeki asayişsizliğe son vermek, orduyu silahsızlandırmak ve Doğu Anadolu’daki şûra hükümetlerini dağıtmak)

Mustafa Kemal Paşa kendisine verilen görevleri yapmayıp bir de Yunanistan’ın İzmir’i işgali üzerine mitinglerin artırılmasını istemesi üzerine ve İngilizlerin isteğiyle padişah tarafından geri çağrılması, günümüzdeki padişahçıların iddialarını ilk çürüten olaydır. 
Mustafa Kemal’in askerlikten ihracı ve hatta Erzurum Kongresi günlerinde tutuklanması için valilere emir verilmesi, Sivas Kongresi’nin dağıtılması için Elazığ Valisi Ali Galip’in görevlendirilmesi (yalnız buraya kadar yaptıkları) Vahdettin’in nasıl bir Kuvayı Milliye düşmanı olduğunu gösterir.

İngilizlerin emir ve isteklerine göre hareket eden Damat Ferit politikaları, Anadolu ile İstanbul Sarayı arasında büyük bir gerilim yarattı. İngiliz Hükümeti, iplerin tamamen elinden kaçacağını anladığından, Damat Ferit’i geri çekti ve yerine Anadolu ile anlaşacak Ali Rıza Paşa Hükümeti, ardından Salih Paşa Hükümeti’nin kurulmasına razı oldu. Fakat Padişah Kuvayı Milliyecilerin ağırlıkta olduğu son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışına, rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmadı. 

SARAY'IN RAHATSIZLIĞI

Vahdettin’in rahatsızlığı geçici bir hastalık değildir. Bu Yirminci Yüzyılda çürümüş sarayların kronik hastalığıdır. Yirminci Yüzyıl dünyada büyük değişimlerin olduğu bir dönemdir. Milletler bağımsızlık için, halklar sosyalizm için ayağa kalkmaktadır. 

Vahdettin’im de ifadesiyle “milleti bir koyun sürüsü”, kendisini de “onun çobanı” sayan Osmanlı hanedanı, bu büyük değişimin, gelmekte olan fırtınanın farkına varmamıştır. İmtiyazlarından vazgeçmeye razı değildir. Tanzimat’tan beri yetişen ordu ve aydın kadroları, Anadolu’daki müftülere kadar, yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu sezmekte, bunun da ancak hem işgalcileri yurttan kovmak, hem de hanedanın saltanatına son vermekle mümkün olduğunu görmektedirler. 

Vatanına ve tebaasına sahip çıkarak yabancıları ülkeden çıkarmak ve bağımsız bir ülkeye hükmetmek en önce doğal olarak padişahın görevidir. Osmanlı saray mensupları, hanedan bunu göze alamamıştır. Çünkü işgalciler, zaman zaman İstanbul’un da Türklerden alınmasını akıllarından geçirseler de onlara İstanbul çevresinde başında kukla da olsalar bir hükümran bölge bırakmayı planlamaktadır. Veliaht Abdülmecit de Kuvayı Milliye’nin en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde Anadolu’ya geçmeyi kabul etmemiş, ancak oğlu Ömer Faruk Efendi, o da çok geç olarak Anadolu’ya geçmek istediyse de bu kez kendisine ihtiyaç kalmadığından İnebolu’dan geri gönderilmiştir.
 
VAHDETTİN İHANETE DEVAM EDİYOR

Ali Rıza ve Salih Paşaların Hükümetleri İngilizlerin isteklerini yerine getirmeyince iplerin ellerinden kaçmakta olduğunu anlayan İtilaf D evletleri, bu kez yeniden sertlik politikasına dönmüşler, havucu bırakarak sopayı ele almışlardır. Padişah’ın gözü önünde, Meclis’i basmışlar, hükümeti istifaya zorlamışlar ve Damat Ferit’i yeniden veziriazamlığa getirmişlerdir. Bu noktada Vahdettin aciz bir adamdır. Damat Ferit, İngilizlerin ve Padişah’ının isteklerine göre hareket etmekte, Padişah da onların önüne koyduğu kararnameleri imza etmektedir. Kuvayı Milliye’yi ezmek için İstanbul’da silahlarını İngilizlerin verdiği Kuvayı İnzibatiye (Halife Ordusu) kurularak İzmit’e gönderilmiş, Anzavur’a paşalık rütbesi verilerek Kuvayı Milliye’nin üstüne salınmış, Divanıharplerden Kuvayı Milliye önderleri için idam kararları çıkarılmıştır. Şeyhülislam’dan alınan fetvalarla yurtseverin öldürülmesinin mübah ve sevap olduğu yolunda bildiriler çıkarılmıştır. 

BUNLAR İHANET DEĞİLSE...

Milletin uçan kuştan medet umarak, varını yoğunu verdiği bir kurtuluş savaşında onu engellemeye, söndürmeye çalışmak ve istilacıların isteklerini ikiletmeden yerine getirmek ihanet değilse nedir? Kurtuluş Savaşımıza karşı silah kullanarak, fetva vererek, yazılar yazarak, casusluk yaparak ihanet eden başkaları da vardır. Kuşkusuz bunlar tarih tarafından hak ettikleri hain sıfatını kazanmışlar, kendileri de artık ülkede kalmaya yüzleri tutmadığı için Yunanlılarla, İngilizlerle, Fransızlarla birlikte ülkeyi terk etmişlerdir. Ele geçirilenlerin bir kısmı hak ettikleri cezaya çarptırılmışlardır.
Damat Ferit ve Vahdettin, kurtuluşu ülkeyi terk etmekte bulanlardandır.
 
Savaş ortamı içinde, hükümetin politikasından farklı sosyal politikalar önermek, (Komünistler) başkomutanla rekabete girişmek (Ethem Bey) gibi başka sorunlar da yaşanmıştır. Fakat bunlara “ihanet” denemez. “Çerkez Ethem’in İhaneti” kitabımda da anlattığım gibi, Ethem’in ihaneti, düzenli ordunun emrine girmeyerek çetecilikte ısrar etmesinden değildir. Bu da hatadır ama ihanet gibi ağır bir itham için yeterli değildir. Ethem, düzenli ordu birlikleriyle çarpışmayı kaybedince Yunan Ordusu’na sığınmış, bununla da kalmayarak Türk mevzilerinin üstüne Yunan uçakları tarafından atılan ordu birliklerini Yunanlılara teslim olmaya çağıran bildiriyi imza etmekten çekinmemiştir.

Sevr Anlaşması da, Yunanlıları ileri harekâta geçirerek Kuvayı Milliye ordusunu yok etme politikaları da İngilizlerin isteklerini karşılamayınca yeniden havuç politikasına dönülmüş,  Anadolu ile uzlaşan Tevfik Paşa hükümeti yeniden başa getirilerek İstanbul merkezli, Padişah’ın başta kalacağı yeni bir proje piyasaya sürülmüştür. Divanıharplerin Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkında verdiği idam kararları temyizden bozulmuş, bunlardan asker olanların rütbeleri iade edilmiştir. Ancak bütün bunlar Padişah’ın tahtını korumasına yetmemiştir. Cumhuriyet’in vakti çoktan gelmişti ve o zaten fiilen 23 Nisan 1920 Meclisiyle hayata geçmişti.  Genç cumhuriyet artık çürümüş bir hanedanı yerinde bırakması düşünülemezdi. Öyle anlaşılıyor ki, Ankara Hükümeti, Vahdettin’in kaçmasına göz yumarak bir belayı başından savmıştır. 3 Mart 1924’te de Halifeliğin kaldırılmasıyla bütün Osmanlı hanedan mensuplarını ülkeden çıkarmıştır. Yeni rejimin kendini korumak için aldığı bu tedbir tartışılsa da bu hanedan mensuplarına “hain” damgası vurulmamıştır.

Vahdettin’e acımak gerekir. Fakat onun bütün bu yaptıklarını gizlemeye çalışarak Necip Fazıl gibi onu “En Büyük Vatan Dostu” ilan edenlere ve Necip Fazıl’ın peşinden gidenlere ne demeli? Vahdettin’i “ata” olarak kabul edenlerin, onun ihanetini dile getirenleri “Atalarımıza hakaret ediyor” demagojisine başvuranların, “Kurtuluş Savaşında kurşun atılmadı” diyenlerin, başka nedenlerle iktidar yüzü görmüş olsalar da geleceğin fikir hayatında hiçbir ağırlıkları olmayacaktır. Davayı şimdiden kaybetmişlerdir.

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 18.09.2022 09:36:49 / Okunma = 13921

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! (780)
TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT (1041)
O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! (19173)
Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! (18631)
İnsan Hakları Konseyi Seçimi İnsan Hakları Konseyi Seçimi (23395)
Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! (18249)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 (19190)
Avrupa Birliği Değişime Gebe Avrupa Birliği Değişime Gebe (19345)
Rumlara Güven Duymak Rumlara Güven Duymak (19672)
Asıl Müdahale Bundan Sonra Asıl Müdahale Bundan Sonra (22448)
Otur Oturduğun Yerde! Otur Oturduğun Yerde! (22743)
Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor (26403)
Kelaynaklar Kelaynaklar (30245)
Kıbrıs’ın Sahibi Biziz Kıbrıs’ın Sahibi Biziz (27326)
Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? (27377)
Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? (32806)
Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! (29988)
ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor (30119)
31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. 31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. (31611)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler (33745)
KANUNSUZ CEZA: LİNÇ KANUNSUZ CEZA: LİNÇ (31686)
Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! (31837)
Türkçe Niye Yok ? Türkçe Niye Yok ? (31158)
Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler (31539)
HANEDAN DÜĞÜNÜ… HANEDAN DÜĞÜNÜ… (32198)
Doğru mu, Yalan mı? Doğru mu, Yalan mı? (30697)
Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… (32948)
Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç (35099)
Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? (33474)
Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım (34576)
CUMHURBAŞKANI… CUMHURBAŞKANI… (35366)
Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? (35968)
Devlete Küsmek! Devlete Küsmek! (32018)
Seçimden Sonrası Tufan!.. Seçimden Sonrası Tufan!.. (33325)
Soğuk Savaş Kızışıyor Soğuk Savaş Kızışıyor (33876)
Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. (36433)
Küresel Güç Değişikliği Başladı Küresel Güç Değişikliği Başladı (32911)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (36370)
Dost musunuz Düşman mı? Dost musunuz Düşman mı? (34883)
Sahte Politikaların Efendileri! Sahte Politikaların Efendileri! (35852)
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama (34069)
“Agapite Tayyip”… “Agapite Tayyip”… (37173)
Özeleştiri Zamanı Geldi Özeleştiri Zamanı Geldi (35063)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (36856)
Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun (43673)
AB’nin Çirkin Tarafgirliği AB’nin Çirkin Tarafgirliği (38734)
İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… (35437)
Son Tecavüz!.. Son Tecavüz!.. (35481)
Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz (40376)
100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ 100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ (38114)
Filistin Nere, İsrail Nere! Filistin Nere, İsrail Nere! (37134)
Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri (43723)
“N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” “N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” (43338)
Terör Örgütleri Niye Kuruldu Terör Örgütleri Niye Kuruldu (38782)
“Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! “Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! (41778)
Beklentiler Boşa Çıktı Beklentiler Boşa Çıktı (37487)
Bu Kış Çok İnsan Ölecek! Bu Kış Çok İnsan Ölecek! (35913)
Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine (38418)
LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET (42153)
Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 (42675)
Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! (36729)
Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? (49486)
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar (40444)
BM kimi koruyor? BM kimi koruyor? (41741)
Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. (47046)
ATATÜRK VE ERMENİLER ATATÜRK VE ERMENİLER (48555)
Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü (52700)
Afrika’ya Uyandırma Desteği Afrika’ya Uyandırma Desteği (50109)
Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. (57614)
CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı (54142)
Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi (50410)
İktidarın çıkmaz yolu İktidarın çıkmaz yolu (50855)
Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı (47525)
Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası (50448)
Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. (63303)
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) (77659)
Kahrolası İyimserler! Kahrolası İyimserler! (47600)
AB Sorunun Farkında AB Sorunun Farkında (54007)
Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. (67443)
Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? (46517)
En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! (57224)
Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? (51801)
AB’deki Yeni Oyun AB’deki Yeni Oyun (45862)
CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! (63926)
“Bu Adam İçin Değmezdi”!.. “Bu Adam İçin Değmezdi”!.. (56023)
Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın (51200)
Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? (51672)
BM’nin İşi Zor BM’nin İşi Zor (48788)
Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… (50485)
AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok (55869)
Araba devrilmeden yazdıklarım. Araba devrilmeden yazdıklarım. (57687)
Kınadığınla sınanmak! Kınadığınla sınanmak! (52216)
Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? (58053)
ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? (52480)
Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! (64616)
Türklerin Kardeş Kömeği Türklerin Kardeş Kömeği (57897)
AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? (54037)
Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? (56627)
Muharrem İnce’ye oy vermek… Muharrem İnce’ye oy vermek… (50179)
Kıbrıs Niye Önemli Kıbrıs Niye Önemli (49927)