https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 14.08.2022 16:27:28 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler

AKP 9 yıl önce “4+4+4” eğitim sistemine geçtiğinde, o dönem muhalefet cephesinde yer alan MHP Lideri Devlet Bahçeli, “eğitimin en az anayasa kadar, belki de ondan daha önemli” olduğunu vurguladıktan sonra, iktidarın eğitim politikasını şöyle özetledi:
“AKP’nin istediği, daha iyi yetişmiş, analitik bakış açısına sahip ve sorgulayıcı bir zihni yapıya ulaşmış nesillerin varlığı değildir… AKP için asıl hedef, geleceğimizi esaret altına almak için bugünden girişimlerde bulunmak; körpe dimağları, diri heyecanları ve gencecik ümitleri parçalanmanın ara bir istasyonu haline getirmektir… Bilhassa 28 Şubat’ın ürünü ve meyvesi olduğunu unuturcasına, geçmişle hesaplaşma ve rövanş alma adına eğitim sistemini seferber eden bu siyasi anlayış, yarınlarımıza fütursuzca ve gözünü kan bürümüşçesine ipotek koymuştur.”

Bahçeli, sözkonusu değişiklikler için dünyadaki gelişmelerin referans gösterilmesini ise, “Biliniz ki, Tanzimatçıların kafası da böyleydi. Islahat arayışında olanların, reform diyerek küresel projeleri sahiplenenlerin bakışı da bu şekildeydi.” sözleriyle eleştirdi.

Kreşlerde Kur’an Kursu

Konumuz, günlerdir tartışılan 4-6 yaş grubuna Kur’an Kursu’nun okul öncesi eğitim programına alınması.

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Şûrası 7 yıl aradan sonra geçen ay başında “Eğitimde fırsat eşitliği” başlığıyla toplandı. Toplantının ilk gününde konuşan Erdoğan, “Tüm evlâtlarımızı geleceğe daha nitelikli, daha kalifiye, daha donanımlı bir şekilde hazırlamanın çabasında olduklarını” söyledi. Diğer açıklamaları ise Bahçeli’nin 9 yıl önceki sözlerine cevap gibiydi.

“Dünyadaki değişimin de Türkiye’deki dönüşümün de görmezden gelinemeyeceğini”, “iletişimin, teknolojinin, farklı bilgi kaynaklarının hayatın merkezine bu kadar oturduğu dönemde tek sesli, tek boyutlu bir eğitimin sürdürülemeyeceğini” anlattı.

“Merkezinde, makbul vatandaş yetiştirmenin olduğu bir eğitim-öğretim sisteminin bizi geleceğe taşıması zaten mümkün değildir.” değerlendirmesini yaptı.

İnsanımızın hafızasında derin yaralar açan 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine 4+4+4 sistemini getirdiklerini hatırlatıp, “Bugün artık isteyen her öğrencimiz, ülkemizdeki tüm okullarda mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve Peygamberimizin hayatını öğrenebiliyor… Biz başkaları gibi eğitime ideolojik gözlüklerle bakmıyoruz. Biz başkaları gibi rövanşizm peşinde değiliz. Biz sadece sorunları çözmenin, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz.” dedi.

Şura’da ise şu oldu: ihtisas komisyonunda tartışmaya bile açılmayan “okul öncesi din eğitimi” önerisi, İktidara yakın sendikanın son dakika dilekçesiyle doğrudan genel kurul gündemine getirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in dilekçeyi okuyup oylatmasıyla sözkonusu öneri kabul edildi.

Böylece Bahçeli’nin “Anayasa’dan daha önemli” dediği ve hepimizi ilgilendiren eğitim sisteminde, bir sendikanın arzusuyla yepyeni bir “evreye” geçilmiş oldu. 1 ay sonra da, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı törenle, 4-6 yaş için Kur’an Kursu açıldı.

Ve konu ne yazık ki -işin pedagojik ve bilimsel boyutları tartışılamadan- CHP’li Özgür Özel’in, “Ortaçağ zihniyeti” nitelemesi üzerinden siyasi kavganın malzemesi haline getirildi.

AKP’liler bu vesileyle bol bol “Eski Türkiye”ye vurdu… Erdoğan ise işi, Bay Kemal’e “Havlayanları sustur” çağrısına ve “Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız… Benim tanıdığım bu millet, 2023’te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır.” demeye vardırdı.

“FETÖ”nün Eğitim Şûrası

Yok; milli eğitimin tüm kademelerinden sonra sonra kreşlerde de tarikatların/cemaatlerin hüküm sürmesi tehlikesine, Erdoğan’ın “dindar-kindar nesil yaratma” projesine ya da “2023 menziline” değil, işin uluslararası/emperyalist boyutuna ilişkin önemli bir ayrıntıya dikkat çekeceğiz. Ancak öncesinde şunun altını çizelim:

ABD/CIA maşası “FETÖ”nün, AKP ile ortakken, 2005 yılında Erzurum’da düzenlediği “eğitim” konulu 9. Abant Platformu’nda, “din ve ahlâk eğitimine erken yaşlarda başlama özgürlüğüne saygı gösterilmesi” istenip şu önerilerde bulunulmuştu:

“İslâm eğitim geleneğinden ve eğitim alanını tam bir sivil ruhla düzenleyen Osmanlı tecrübesinden istifade edilmelidir. Sivil teşebbüse daha fazla imkân tanınarak; eğitim, katı bir şekilde merkezden düzenlenmeyip, ebeveynin görüş ve önerilerinin dikkate alınması eğitimde bir esas olarak kabul edilmelidir. Gerektiğinde eğitim kız-erkek karma veya müstakil olarak gerçekleştirilebilmelidir… Yaygın din eğitim ve öğretiminde yaş sınırı kaldırılmalıdır.”

Şimdi, “FETÖ hayal etti, AKP gerçekleştiriyor.” dense, yanlış mı olur?

İkiz Sözleşmeler’i Hatırlar Mısınız?

Kreşlerde Kur’an Kursu’nun uluslararası boyutuna gelelim.

BM’nin, “İkiz Sözleşmeler” diye bilinen 1966 tarihli iki sözleşmesi var: Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme.

Bilmeyenler için bu sözleşmelerin anlamını, önemini ve ülkemizdeki yansımalarını özetleyelim.

Emperyalistler bu sözleşmeleri imzalamamızı yıllarca istedi. Ancak, özellikle ilkinde yer alan “self determinasyon/kendi kaderini tayin hakkı” maddesinden dolayı hiçbir iktidar buna yanaşmadı.

Ta ki 2000 yılında, MHP’nin de ortak olduğu koalisyon hükümetine kadar. “AB’ye uyum” adı altında imzalansa da, gösterilen tepkiler üzerine TBMM onayına sunulamadı.

Onaya sunma ise, yine “AB’ye uyum” gerekçesiyle, 4 Haziran 2003’te AKP iktidarına nasip oldu!..

Neyse ki, sözleşmelere 3 beyan ve 2 çekince kondu. İlk sözleşmeye konan çekince, “self determinasyon”un yanı sıra “azınlıkların korunması” başlıklı şu madde ile ilgiliydi:

“Etnik, dinsel veya dil azınlıklarının bulunduğu Devletlerde, bu azınlıklara mensup olan kişiler, kendi gruplarının diğer üyeleri ile birlikte, kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerine inanma ve bu dine göre ibadet etme, ya da kendi dillerini kullanma hakkından yoksun bırakılmayacaklardır.”

Sözkonusu maddeyle ilgili, “Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme’nin 27. maddesini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Andlaşması ve Ek’lerinin ilgili hükümlerine ve usullerine göre uygulama hakkını saklı tutar.” denildi.

İkinci sözleşmede ise “eğitim hakkı” başlıklı madde şöyleydi:

“Bu sözleşmeye taraf devletler, ana babaların veya –bazı durumlarda- yasal yoldan tayin edilmiş velilerin çocukları için, kamu makamlarınca kurulmuş okulların dışında, Devletin koyduğu ya da onayladığı asgari eğitim standartlarına uygun diğer okulları seçme özgürlüğüne ve çocuklarına kendi inançlarına uygun dinsel ve ahlaki eğitim verme serbestliklerine saygı göstermekle yükümlüdürler. Bu maddenin hiç bir hükmü, bireylerin ve kuruluşların eğitim kurumları kurma ve yönetme özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde yorumlanamaz; bu özgürlüğün kullanılması, daima bu maddenin 1.fıkrasında ortaya konmuş olan ilkelere uyulmasına ve böyle kurumlarda verilen eğitimin Devlet tarafından belirlenebilecek asgari standartlara uygun olması gereğine bağlıdır.”

İşte buna karşılık olarak Ankara da Anasaya’mızın 3. (Devletin bütünlüğü ve dili), 14. (Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması) ve 42. (Eğitim ve öğretimin, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, Devletin, gözetim ve denetimi altında yapılması, bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaması) maddelerine atıfla çekince koydu.

Bahçeli “Dehşet” Dedi

Konunun öneminin anlaşılması için hemen MHP Lideri Bahçeli’nin, bu “açılıma” tepkisini de aktaralım. Şunları söyledi:

“BM ikiz sözleşmelerini yangından mal kaçırır gibi Meclis’te onaylatmalarını, ‘AB’ye uyum paketlerini’, Devlet ve yerel yönetim reformu hazırlıklarını, yan yana koyduğumuzda dehşete kapılmamak mümkün değildir. Çünkü ortada birbirini tamamlayarak, milli ve üniter devletimizi tarumar etmeye yetecek bir dizi düzenleme bulunmaktadır… Aslında AKP Hükümeti, AB yönetiminin ‘siyasi taşeronu’ gibi davranmaya niyetli ve kararlı olduğundan, bu sözleşmelerin Meclis’te doğru dürüst tartışılıp, gerekli çekinceler konmadan geçmesi için ısrarcı olmuştur… AKP iktidarı, ikiz sözleşmelerle ve uyum paketleriyle teslimiyetçi lobilere ve Türkiye düşmanlarına bayram havası yaşatmaktadır… Kısacası, Türkiye, lobilerin desteğindeki AKP iktidarı eliyle milli tapusu olan Lozan’ı delik deşik eden bir noktaya doğru hızla sürüklenmektedir.”

Bahçeli, bir başka açıklamasında İkiz Sözleşmeler’in “Türkiye karşıtlarının eline verilen çok büyük bir silah” olduğunu, “yakın gelecekte çok büyük tartışma ve sorunlara neden olacağını”; bir diğerinde de bunun “milli ve üniter devlete hançer gibi saplandığını” vurguladı.

ABD-AB’nin Yeni Talebi, AKP’nin 2018 Sözü

Sonra ne oldu? ABD ve AB, bu defa da İkiz Sözleşmeler’deki çekinceleri kaldırmamızı istemeye başladı.

Ana sebebi malûm; PKK/bölücülük hamiliğinin yanı sıra Ruhban Okulu’nun -Lozan’a aykırı biçimde- Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kapsamı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimi dışında açılabilmesi. Ki, daha geçen ay başında açıklanan ABD Dini Özgürlükler Raporu’nda Ruhban Okulu meselesi bir kez daha vurgulandı.

Bunlara, emperyalizm ve Vatikan’ın bölgemizdeki Hıristiyanlaştırma-misyonerlik faaliyetlerini, ülkemizin Suriyeliler başta olmak üzere göçmen deposu haline getirilmesini de ekleyelim; o sözleşmelerdeki çekincelerin kaldırılmasının varacağı yer belli.

Öte yandan AKP’nin, Harf Devrimi başta olmak üzere İnkılap Kanunları ile yıldızının barışmadığını biliyoruz.

“Ama artık milli ve yerli bir iktidar var.” denebilir. O halde rejimi değiştiren, üstelik AKP-MHP ortaklığında gidilen 2018 seçiminde, AKP’nin beyannamesinde yazılanları hatırlayalım mı?

“İnsan hakları alanında önemli reformlar yaptık. İnsan hakları alanında evrensel nitelikteki en önemli belgelerden olan 1966 tarihli ‘BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ ile ‘BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi onayladık.” diye övünülürken, örneğin şu vaatlerde bulunuldu:

“Devlet vatandaşlarının dinlerini ve inançlarını öğrenmek maksadıyla teşkil ettikleri kurumları ve örgütlenmeleri destekler… Farklı dinlere mensup vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü, onların vakıf veya başka kurumlarına ait haklarının iade edilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Bu doğrultuda dini cemaat vakıfları ve onların yapılanmaları üzerindeki kısıtlamalar ve baskılar kaldırılmıştır… Yeni dönemde de AK Parti, tüm inanç kesimlerinin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın özgür bir şekilde inançlarının ve kimliklerinin gereğini yaşamalarının teminatı olmaya devam edecektir… 2002 yılından beri eğitim alanında önemli gelişmeler kat ettik… İlk olarak, eğitimde geçmiş yıllardan devralınan katı ideolojik, tek tipçi ve anti-demokratik karakteri yok etmeye odaklandık… [Yeni dönemde] Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumsal örgütlenmesini, eğitim sisteminin ulusal düzeyde politika belirleme, koordinasyon ve denetiminden sorumlu olacak ve katılımcılığı artıracak şekilde geliştireceğiz.”

Ez cümle; kreşlerde Kur’an Kursu görünürde “dindar nesil yaratma”, gerçekte ise İkiz Sözleşmeler’deki eğitimle ilgili çekincelerin fiilen kaldırılmasında önemli bir kilometre taşıdır.

Zaten bebelerin eline Kur’an verilip bunun “milli güvenlik meselesi” olarak sunulduğu günlerde, zamanı gelmediği halde limanlarımızın işletme süresinin 49 yıla kadar ihalesiz uzatılması çok şey anlatmıyor mu?!

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 10.01.2022 15:02:13 / Okunma = 5448

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunRumların Azerbaycan korkusu Rumların Azerbaycan korkusu (42)
Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı (149)
KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? (124)
Todor Jivkov da gelecek mi? Todor Jivkov da gelecek mi? (315)
S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! (340)
BM ve Kıbrıs’ta Çözüm BM ve Kıbrıs’ta Çözüm (650)
İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 (1119)
Kimmiş Revizyonist? Kimmiş Revizyonist? (888)
Bu krizden çıkmak mümkün mü? Bu krizden çıkmak mümkün mü? (956)
Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! (901)
Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? (1161)
Sansür yasası Sansür yasası (1176)
Türkiye Saldırı Altında Türkiye Saldırı Altında (1191)
Enflasyon suçtur Enflasyon suçtur (1984)
İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali (2124)
Mazot niye 25 lira? Mazot niye 25 lira? (2017)
Hadi oradan! Hadi oradan! (2097)
Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. (2169)
Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. (2043)
Turken Turken (2387)
Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! (2684)
Belediye otobüsü Belediye otobüsü (2827)
EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! (2978)
Sesli İstila Sesli İstila (2900)
BADE HARABEL UKRAYNA BADE HARABEL UKRAYNA (3245)
Osman Kavala Osman Kavala (3442)
İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. (3470)
Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar (3949)
23 Nisan, neşe dolmuyor insan 23 Nisan, neşe dolmuyor insan (3659)
Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… (3697)
İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ (4164)
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla (3968)
Bucha’da ne oldu? Bucha’da ne oldu? (4041)
İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? (4279)
Bolluk bereket Bolluk bereket (4750)
Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! (4202)
Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. (4474)
Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti (4067)
Kim Savaş İster? (Ben!) Kim Savaş İster? (Ben!) (4079)
MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz (4605)
YERLİ VE MİLLÎ YERLİ VE MİLLÎ (4689)
Sezen Aksu Sezen Aksu (5064)
BİNDİK BİR ALAMETE… BİNDİK BİR ALAMETE… (5108)
Enes Enes (5861)
Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? (5079)
Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! (5311)
Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? (5656)
Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? (5651)
Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! (5355)
Tsunami Tsunami (6776)
Nas Değil BOP Nas Değil BOP (5702)
Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün (6076)
Faiz Faydalıdır! Faiz Faydalıdır! (5574)
Cassandra Cassandra (6565)
Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde (5912)
ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI (6347)
Stokçuluk Faydalıdır! Stokçuluk Faydalıdır! (6116)
Köle pazarı Köle pazarı (6922)
Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta (6148)
Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (6476)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (6453)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (7129)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (6656)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (6733)
Aleykümselam Aleykümselam (7197)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (7595)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (7080)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (7863)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (7435)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (8165)
Görünmez goril! Görünmez goril! (7857)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (7619)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (7581)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (7088)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (7916)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (7906)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (7816)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (7304)
Diy@net Diy@net (8477)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (7673)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (8113)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (7954)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (8303)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (7924)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (7977)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (8131)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (8065)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (7775)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (7843)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (9812)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (8809)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (8560)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (8408)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (8326)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (8929)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (8467)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (8193)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (9349)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (8780)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (9203)