https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 30.7.2021 07:26:38 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

ULUSALCILIK, MİLLİYETÇİLİK DEĞİLDİR


Aslına bakılırsa kendisine “sosyalist” diyen biri için başka bir sıfat gerekmez. Çünkü sosyalizm, kitlelerin tarih boyunca siyasi mücadelelerinin bütün kazanımlarını kapsamaktadır.  Sosyalizm artık ilk ve ortaçağdaki gibi ütopik bir dünya görüşü de değildir. Bilimsel temellerine çoktan kavuşmuştur.

Sosyalizm, üreten ve emeği ile yaşayan sınıfların ideolojisidir. Bütün halkların hak eşitliğini kabul eder. Kendi millî renklerini taşımakla birlikte Japonya’daki veya İngiltere’deki bir sosyalistle, Şili, Küba, İrlanda, Cezayir veya İran’daki bir sosyalistin dünya görüşü aynı esaslarla oluşmuştur. Bunların ruh birliğine ve dayanışmasına “enternasyonalizm” denir. “Uyan artık uykudan uyan/ Uyan esirler dünyası” diye başlayan ortak bir marşları da vardır ve herkes kendi dilinden ortak bir ezgiyle bunu söylerken dünyayı sarıp sarmalamanın büyük heyecanını duyarlar.
 
Başka sınıfların da kendilerini ifade eden ideolojileri, simgeleri, müzik ve sanat anlayışları vardır. Örneğin uluslararası sermayenin hedefi, kapitalizmi yeryüzünün en uç noktasına ulaştırmak, milletleri ve halkları kendi buyrukları altında tutmaktır. Aralarında bir pazar rekabeti olsa bile, emekçilerin uyanmasını, örgütlenmesini ve iktidarı ele geçirmesini önlemek ortak amaçlarıdır. Uyguladıklarına emperyalizm denir. Kültürleri kozmopolitizmdir.
 
MİLLİYETÇİLİK NEDİR?

1789 Fransız İhtilali’nin ürünü olan milliyetçilik, feodal ideoloji ve kurumları hedef almış, bu kurumları yıkarak yerine milli devletlerin kurulmasına öncülük etmiştir.  Bir burjuva ideolojisi olan milliyetçilik zamanına göre insanlığın ilerlemesine hizmet etmiştir. Kapitalizm, emperyalist aşamaya geçtikten sonra ise milliyetçilik emperyalist metropollerde ırkçılık biçimine bürünmüştür. Nazizm ve Faşizm bunun uç örnekleridir. Dünyanın geri kalan sömürge ve yarı sömürgelerinde ise milliyetçilik emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı direnen orta sınıfların, milli sermayenin ideolojisi olmuştur. Lâtin Amerika’da Bolivarcılar, Çin’de Sun Yat Sen, Türkiye’de Kuvayı Milliyecilik, Arap ülkelerinde BAAS’çılık bunun belli başlı temsilcileridir.
 
Ancak kendi milletinin bağımsızlığını isteyen milliyetçiliğin, başka milletlere ve kendi ülkesinde yaşayan farklı milletlere bu hakkı teslim edememek gibi bir zaafı da vardır. Örneğin Millî Edebiyat döneminin şairlerinden Mehmet Emin Yurdakul, Türkleri savunurken Yunanlılara köleliği uygun görmekteydi. “Vur eski kölesi utandır onu/ Bırakma uyusun, uyandır onu!” diye yazmıştı. İttihat terakki’nin milliyetçiliği Türkiye’yi büyük bir felakete sürüklemiş, Türkiye bir mezbahaya dönmüştü.
  
Türkiye’de milliyetçilik, CHP’nin 1937’de anayasaya koydurduğu Altı Ok tan biridir. Bununla birlikte milliyetçilik anayasadaki ifadesinden başka anlamlara da gelmektedir. Türkçü milliyetçilik bunlardan biridir. Özellikle Alman ırkçılığını örnek alarak Türk ırkının üstün bir ırk olduğunu ileri süren, bütün Türklerin bir devlet çatısı altında birleşmelerini öngören 1940 milliyetçiliği, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD tarafından kullanılmıştır. Amaç, aynı Almanların yapmak istedikleri gibi Türkleri Sovyetler Birliğinin üzerine sürmektir. Bu tarihsel koşullardan ötürü Türkiye’de milliyetçilik emekçi sınıfların hak mücadelesinin düşmanıdır ve Amerikan emperyalizminin savunucusudur. Milliyetçiler, 1960’lardaki bağımsızlık mücadelesinin önüne devlet koruması altında sivil komandolar olarak dikilmişlerdir.
 
KÜRESELLEŞMEYE KARŞI ULUSALCILIK

1990’larda Sovyetler Birliği yıkılıp düşman olmaktan çıkınca milliyetçilerin bir kısmı da ayıkmışlar ve “Biz ne halt ettik” dercesine şapkalarını önlerine koyup düşünmüşler ve Türkiye için asıl tehdidin Batı kapitalizminin “küreselleşme” hamlesinden geldiğini anlamışlardır. Batı kapitalizmi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme hevesini kullanarak Türkiye’nin ekonomik ve siyasal varlığına el koyma niyetini ortaya koymuştur. Devlet elinde avucunda ne varsa satıp savacak, eğitim bile özelleştirilecek,  her alanda serbest piyasa hâkim olacaktır. 
Devletin çok uluslu şirketlere teslim olduğu bu koşullarda yurtseverlerden gelen tepkinin adına “ulusalcılık” denmiştir. “Milliyetçilik” denmemesinin nedeni, bu kavramın çok yıpratılmış olması ve milli güçlerin “milliyetçilik”le bir cephe oluşturulamayacak olmasındandır.
  
Ne var ki bu kez de “ulusalcılık” adı altında giderek milliyetçiliğin klasik tezlerine teslim olma dönemi başlamıştır. Artık hedefte Kürtler vardır.  Yakın tarihte buna Suriyeli göçmenler de eklenmiştir.  İslamcılığın siyasi temsilcileri “her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldıklarını” söyleyip asıl olanın İslam kardeşliği olduğunu söyleyen tezlerini terk ederek MHP’nin klasik milliyetçiliğine teslim olmuşlardır. Türkiye yeniden “Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman” olunan bir devre adım atmıştır. Bu o kadar büyük bir gelişmedir ki, İslamcılığın karşısında olan cephe çözümün halk kitlelerinin örgütlenip bir halk demokrasisi yaratma hedeflerini unutarak Türkçülüğü savunma mevzisine demir atmıştır. Ulusalcılığın en hararetli savunucusu parti bile, bu sözcüğün zaten milliyetçilik anlamına geldiğini, öyleyse artık milliyetçiliği savunmak gerektiğini ilan etmiştir.
 
1959’da Emekli öğretmenler Cemiyeti “Emekli Öğreten” adında bir dergi çıkarmaya başladı. 27 Mayıs devriminin öğretmenlerde yarattığı heyecanın bir ifadesi olarak 1965’te derginin adını “Ülkücü Öğretmen” yaptılar. Ülkücülük, Meşrutiyetten beri kullanılan “mefkûreci"liğin Türkçesi idi. Mefkûreci Muallim kitabının okullarda okutulduğu yıllardır ve Türkçeleşme akımı döneminde adı “Ülkücü Öğretmen”e çevrilmişti. Bizler, toplumu cehaletten ve sömürüden kurtarmak isteyen birer ülkücü öğretmendik. Fakat bu ülkücülük milliyetçiler tarafından ırkçılık anlamında kullanılıp kirletildiğinden Emekli Öğretmenler, dergilerindeki bu adın yaygın ülkücülükle bir ilgisi olmadığını açıkladılar, sonra da dergilerinin adını 1976’da değiştirerek “Eğitim Öğretim” yaptılar.

ULUSALCILIĞIN BİZDEKİ ANLAMI 

Biz bir grup eğitimci ve öğretmen kendimize “ulusalcı” diyoruz. Adı 2003’te konulan “Ulusal Eğitim Derneği” derneğimiz de var. Tüzüğüne de işlenmiş olan hedefi “Bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, halkçı eğitim”dir. Derneğin “Halkçı Eğitim Derneği” olması da o günün seçeneklerinden biriydi ama “ulusalcılığın” bunu da kapsadığını düşündüğümüzden, demek ki biraz da güncel nedenlerle “Ulusal Eğitim Derneği” dedik. İçişleri Bakanlığı bu ada izin vermeyince bir süre “Bağımsızlıkçı Aydınlanmacı Halkçı Eğitim Derneği” adıyla çalıştık. Davayı kazanınca ilk adımıza döndük.
 
Bu öyle bir dengedir ve dernek de bunu kanıtlamıştır ki, hem yabancı dilde eğitime karşı çıkar, hem de ülkemizde halkın konuştuğu başka dillerin üzerindeki tutsaklık zincirini de kırmaya çalışır. Hem Suriye’ye Türkiye dâhil yabancı güçlerin müdahalesine karşı çıkar, hem de bu savaş nedeniyle yurtlarından kopan göçmenlere insan gibi davranılmasını ve çocuklarının hiçbir ayrıma uğramadan eğitim hakkından yararlanmalarını savunur. 
 
Ulusalcılık, milliyetçilik değil, Kuvayı Milliyetçiliktir. Ulusalcılığı alelade milliyetçilik zannedenler yanılıyor. Sınıf kavramını göz ardı eden bir ulusalcılık olamaz. Çünkü “ulus”un çoğunluğunu emekçiler oluşturur. 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 18.2.2019 00:00:00 / Okunma = 3452

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (31)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (113)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (296)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (262)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (353)
Kuraklık Kuraklık (316)
MKE MKE (306)
1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA  NASIL KARŞILANDI? 1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA NASIL KARŞILANDI? (398)
AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ (450)
Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım (475)
Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… (751)
Bir kadirşinaslık örneği ! Bir kadirşinaslık örneği ! (1206)
Siyaset salyası Siyaset salyası (779)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (858)
EŞKİYA EŞKİYA (951)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (1279)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (1533)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (1360)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (1501)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (1545)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (1832)
Arife Arife (1453)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (2161)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (2020)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (2054)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (2179)
Al sana soykırım Al sana soykırım (2344)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (2697)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (2388)
Ar damarı Ar damarı (2419)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (2798)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (2999)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (3029)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (2863)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (2934)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (2886)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (3016)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (3442)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (5309)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (3566)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (3543)
Montrö Montrö (3464)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (3784)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (3977)
Sürü Sürü (4242)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (4239)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (4379)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (4166)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (4727)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (5334)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (6523)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (6303)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (7415)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (8959)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (8748)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (10105)
Ayçiçeği Ayçiçeği (9198)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (10677)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (11125)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (10955)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (15819)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (17600)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (17638)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (17216)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (23347)
Redneck Redneck (16117)
TRUMP BAŞARSAYDI… TRUMP BAŞARSAYDI… (20234)
Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC (22291)
Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler (21718)
KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU (25257)
ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME  ve  DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI (22401)
Yobazın tehtidi Yobazın tehtidi (22357)
YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA (19284)
Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? (23236)
Tank Palet... Tank Palet... (23717)
Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? (21764)
TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… (23916)
Gargara Gargara (21846)
İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı (25596)
ZORAKİ DEMOKRAT! ZORAKİ DEMOKRAT! (18053)
AB AB (19091)
Erdoğan Reformları Yapabilir mi? Erdoğan Reformları Yapabilir mi? (19451)
Camiler Halka Devredilmeli Camiler Halka Devredilmeli (19597)
Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum (21306)
İnsanlık Destani İnsanlık Destani (21362)
Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. (21051)
CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK (25136)
Fransa Fransa (20194)
Karen Fogg’un çocukları devrede! Karen Fogg’un çocukları devrede! (29915)
Kimsin sen... Kimsin sen... (19409)
E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları (22066)
TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? (22568)
Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? (20066)
Maraş’ta tabular yıkılıyor Maraş’ta tabular yıkılıyor (22607)
Entarili hekim Entarili hekim (18068)
Mary Mary (17376)
Yazı bilmem... Yazı bilmem... (47862)
Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı (24351)
Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı (20910)
MUSTAFA KEMAL PAŞA MI?  ATATÜRK MÜ? MUSTAFA KEMAL PAŞA MI? ATATÜRK MÜ? (26250)