https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 13.6.2021 05:35:36 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Madde madde Anayasa değişiklikleri irdelemesi

                                               


                                             16 NİSAN REFERANDUMUNA DOĞRU HAYIR VE ŞER AYRIMI 

                                                           Madde madde Anayasa değişiklikleri irdelemesi

Öncelikle başkanlık sistemi veya parlementer sistem ve uygulamalarının kategorik olarak taraftarı veya karşıtı değilim. Her iki sistemin ülkemiz koşullarına bağlı olarak olumlu ve olumsuz yanları var. Ve hepsinden önemlisi her sistemin kalitesini sistemi uygulayacak ve yaşayacak ulusların sosyo – ekonomik, kültürel, politik gelişme seviyeleri, gelenek ve görenekleri belirliyor.

Toplumsal uzlaşma ile hazırlanmış, kuvetler ayrılığı, denge ve denetim mekanizmalarının etkin olarak işlediği, demokrasinin temel  değerlerini  korumayı ve geliştirmeyı hedefleyen bir yasal altyapı ile kurulacak bir başkanlık sistemi pekala desteklenebilir.

Ancak şu anda iktidar partisinin gündeme getirdiği sistem değişikliği ve bu sistem değişikliği için önerdiği yasal değişiklikler demokrasinin değil OTOKRASİNİN güçlenmesine hizmet edecek niteliktedir.

1-     Ülkenin geleceğini ilgilendiren böyle bir sistem değişikliği önerileri toplumsal uzlaşma ve farklı kesimlerin katılımı ve ulusal mutabakat ile oluşmalıdır. Oysa önümüze konan deşiklikler mevcut iktidar zümresinin tek yanlı girişimi ile dikdatörlük kurma özlemlerine yasal zemin yaratma dayatmasıdır.  

2-     Bu sistem değişikliğini yöneten siyasi kadroların, demokrasi konusundaki sicilleri kötüdür. Demokrasiyi, iktidara ulaşmak için binilen, amaca ulaşıldığı zaman inilecek bir tren olarak görmektedirler.  Ve mutlak iktidar olma hırsları taşımaktadırlar, iktidardan ayrılıp muhalefet olmayı, kendileri için bir kıyamet olarak görmektedirler. Bu anlayışta olan siyasi kadroların demokratik sistem getirmeleri; Olasılık dışıdır.

3-     Yukarda iki maddede özetlediğimiz, olumsuzlukları ve karşı karşıya olduğumuz tehlikeler,  önerilen ANAYASA değişiklik maddelerinde açıkça görülmektedir.  Bu yazımızda, önerilen ve 16 Nisan’da oylayacağımız ANAYASA değişiklik maddeleri inceleyeceğiz.         

  Yazıda kullanılan Kısaltmalar :

MV: miletvekili / TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Meclis ) / CB: Cumhur Başkanı / CBK : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi / AY: Anayasa / AYM : Anayasa Mahkemesi / TM :Türk Milleti / PB : Parti başkanı / BK : Bakanlar Kurulu / TM: Türk Milleti / YD : Yüce Divan

REFERANDUMA SUNULAN ANAYASA DEĞİŞİKLİK MADDELERİ :

Değişiklik sıra Nr: 1 /  İlgili Anayasa maddesi - 9 : Yargı Yetkisi  

Mevcut Madde : Yargı yetkisi ….  TM adına BAĞIMSIZ mahkemelerce kullanılır.

Değişik madde : Yargı yetkisi …. TM adına BAĞIMSIZ ve TARAFSIZ mahkemelerce kullanılır.

DEĞERLENDİRME:

Masum bir değişiklik gibi görünüyor, mahkemelere tarafsızlık vasfı ekleniyor.  İktidara, hoşuna gitmeyen mahkeme kararlarını, muhalefet taraftarı olmakla suçlama fırsatı sağlıyor. Liberal ve köktendinci çevreler Cumhuriyet savcısı kavramını da taraf olmakla eleştiriyorlardı geçmişte. Cumhuriyet savcısı bir tarafdır, Cumhuriyet taraftarı. Ama evrensel ilke hakimlerin tarafsız olmasıdır.

Evet Cumhuriyet savcısı Cumhuriyet taraftarıdır. Aynı şekilde, balyoz – Ergenekon kumpaslarının savcısı da FETÖ taraftarıdır. Şer cephesinin meşru muhalefeti terörle ilişkilenedirme gayretleri, Terör örgütü ile yıllar süren ittifaklarını gizlemek, devletin en gizli organlarını terör örgütüne teslim etme suçlarını örtbas etme gayretinden başka bir şey değildir.  

 Bir başka çelişki de Sn Cumhurbaşkanının bir iddiası. “ Tarafsızlık insan tabiatına aykırıdır …. “ diyor. Peki  bu “Tarafsız” yargı organlarına “tabiatı insan olmayan” “ TARAFSIZ “ yaratıklar nereden bulunacak?  Asıl bu bu tutarsız iddialara inanmak insan tabiatına aykırı. 

Sayın CB’nin TARAFSIZLIK anlayışı  hukuk, billim ve akıl dışıdır. Bir kere tarafsızlık bir inanç, ideoloji, siyasi düşünce akımı değildir.  Bir kamusal davranış ahlak normudur.  Kamu hizmeti yapan bir kişinin veya kurumun yaptığı işin özelliğine göre, hizmet verdiği vatandaşlar arasında, inanç, ideoloji, siyasi düşünce ve etnik kimlik farklarına dayalı negatif veya pozitif ayrımcılık yapmaması anlamına gelir. Bu söylemi,  kendisinin seçimler sonrası verdiği nutuklarla da çelişmektedir. Her seçimden sonra AKP dahil her seçim kazanan parti yetkililerinin söylediği “ seçimler geride kaldı, biz artık Bütün Türkiye’nin iktidarıyız … “ anlamındaki sözler hafızalarımızda. Bu tutum da bir tarafsızlık davranışıdır. Bu sözleri söyleyenler ne ianaçlarını, ideolojilerini, siyasi düşüncelerini bırakıyorlar, ne de İNSANi TABAİATLARINI kaybediyorlar. Tarafsızlığı insan doğasına aykırı bulan bir kişinin Tarafsızlık üzerine namus ve şeref yemini etmesi de kamu vicdanı mahkemesinde değerlendirilmelidir. Tarafasızlığı reddeden bir iktidar PARTİZAN DEVLET, PARTİZAN HÜKÜMET kurma peşindedir. Bunun da tarihteki örnekleri  Stalin Rusyası ve Hitler Almanyasıdır.   

Değişiklik Sıra No : 2 / İlgili Anayasa Maddesi – 75 :  TBMM ‘nin oluşumu

TMMOB üye sayısını 550’den 600’e çıkaran bir değişiklik.

Siyaset sınıfına bizim sırtımızdan referandum öncesi rüşvet dağıtmanın dışında bir içeriği yok.

Değişiklik Sıra No : 3 / İlgili Anayasa Maddesi – 76 :  TBMM’ye MV seçilme teterliliği

MV seçilme yaşını 25 yaştan 18 yaşa düşüren askerlik muafiyeti getiren bir değişiklik. 

Değişiklik Sıra No : 4 / İlgili Anayasa Maddesi – 77 :  TBMM üyeleri seçim dönemi .

Mevcut Madde : Normal koşullarda 4 yılda bir yenilenir. Hükümet kurulamaması durumunda, CB 

                              seçime götürebilir. TBMM de çoğunluk kararı ile kendini feshedip yenileyebilir.

Değişik madde : TBMM ve CB seçimi aynı gün yapılır. Normal koşularda 5 yılda bir seçim . CB seçiminde, ilk turda gerekli çoğunluk sağlanamazsa 2. Tur yapılır. Normal periyod dolmadan TBMM ve CB tek taraflı olarak seçimlere gitme kararı alabilir.

CB’nin 2. Döneminde TBMM seçim yenileme kararı, CB 3. Kez aday olabilir. CB ile TBMM anlaşıp, 5. Yılın 10. Ayında seçim kararı alarak, bir CB’nin süresini 15 yıla kadar uzatma şeytanlığına açık bir madde.

Değişiklik Sıra No : 5 / İlgili Anayasa Maddesi – 87 :  TBMM’nin görev ve yetkileri

 Değişiklik :  87. Maddeden “ TBMM’nin görevleri” paragrafından “ …B K ‘nu ve bakanları denetlemek, BK’na KHK çıkarma yetkisi vermek …. “ ibaresi çıkarılmıştır.  Meclisiin denetleme yetkisi kaldırılmaktadır.

Şer cephesi’nin sözcüleri “ daha kuvvetli meclis denetimi geliyor “ diyor ya. Külliyen Hilaf-ı Hakikat bir beyan .

Değişiklik Sıra No : 6 /  AY Maddesi – 89 :  Kanunların CB’nca yayınlanması.

Mevcut Madde: TBMM, CB’nca geri gönderilen kanunları, aynen kabul ederse,  kanun CB’nca yayınlanır.

Değişiklik,  maddeyi “ … kanunları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul ederse … “ şekline çevirmiştir. Yani meclisin egemenlik-yasama yetkisini bir başka şekilde  yokuşa sürme maddesi.

Değişiklik Sıra No : 7 / İlgili AY Maddesi – 93 : TBMM faaliyetleri ile ilgili hükümler.

 TBMM’nin tatil, ara verme, toplantıya çağrılma kurallarını belirten hükümler. Başkanlık sistemine uyarlamanın dışında içerikte önemli bir farklılık yok.

 Değişiklik Sıra No : 8 / İlgili AY Maddesi – 98 : TBMM bilgi alma ve denetim yolları

Türkiyeyi otokrasiye götüreck en önemli değişiklilker bu madde üzerinde yapılmaktadır.

Birinci değişiklik :
Bu maddede yapılan en ince değişiklik, MADDE BAŞLIĞININ yasa metninden çıkarılmasıdır.

 Mevcut maddedeki “TBMM bilgi alma ve denetim yolları” başlığı kaldırılmaktadır.

 Yani bu değişiklikleri savunanlar “denetimi güçlendirmek” şöyle dursun DENETİM’in teleffuzundan bile rahatsız olmaktadırlar. 

İkinci değişiklik :

Mevcut maddede,  TBMM’nin denetim yöntemleri şunlardır: Soru, Meclis araştırması, genel Görüşme, gensoru, meclis soruşturması. Bunlardan sadece gensoru, Yasamanın, yürütme üzerinde müeyyide uygulayabildiği, yani ULUSAL EGEMENLİK yetkisini kullanabildiği tek yöntemdir.

Değişiklik Meclisin GENSORU hakkını, yani ULUSAL EGEMENLİK yetkisini kaldırmaktadır.

Üçüncü değişiklik :

 Mevcut maddede meclis denetim yetkilerini yürütmenin başı olan Başbakana ve bakanlara karşı kullanabilmekte idi.

Yeni madde hükümlerine göre, TBMM denetim mekanizmalarını sadece CB yardımcılarına ve bakanlara karşı kullanabilecektir. Bu denetimlerde de  hiçbir yaptırım yetkisi, bir müeyyide uygulayacak egemenlik yetkisi yoktur.  

 Yürütmenin başı olan CB’na karşı hiçbir denetim, soru sorma, bilgi isteme,  CB’nın faaliyetlerini gündemine alıp sorgulama yetkisi yoktur.

SONUÇ OLARAK :

TBMM ulusal egemenliğim merkezi kurumu olmaktan çıkıyor, önemsizleşiyor, hiçbir siyasi, idari yaptırım gücü  olmayan tartışmalar için forumlar düzenleyen alelade bir sivil toplum kuruluşu haline gelmektedir.

Bu proje aslında FETÖ terö örgütünün projesidir. TBMM kuruluş yılıdönümleri olan 23 Nisan bayramlarını gölgelemek, bu tarihin anlam ve önemini  millete unutturmak için, hiçbir dini, tarihi anlamı olmayan, hiçbir islam tarihinde ve hiçbir islam coğrafyasında olmayan “ Kutlu Doğum haftası “ uydurmaları ile AKP yıllarca FETÖ terör örgütü ile birlikte meclisin manevi otoritesini yok etmeye çalışmışlardır. Yıllarca beraber yürümüşlerdir bu yollarda, beraber ıslanmışlardır anti 23 Nisan yağmurlarında. Millet egemenliği kavramının sekülerliğin, laikliğin omurgası olması onları 1asırdır rahatsız ediyordu. Şer cephesinin ideologlarından Necip Fazıl Kısakürek, “Gençliğe Hitabe” sinde bakın ne diyor ;  “ Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinini, kininin davacısı bir gençlik “ ve devam ediyor, “ Halka değil, Hakka inanan, meclisin duvarlarında ‘ Hakimiyet hakkındır ‘ düsturuna hasret çeken , gerçek adaleti bu inanışta bulan ve halis hürriyeti Hakka kölelikte bilen bir gençlik.“  Bu projenin amacı milletin en önemli Egemenlik = Hakimiyet aracı olan TBMM’ni işlevsizleştirmektir.  TBMM’ni  İĞDİŞ etmektir, HADIM etmeketir.

Şer cephesinin HAYIR cephesini terör örgütleri ile ilişkiledirmesi tam anlamıyla bir riyakarlıktır. Dinci terör örgütleri  tekbir getirerek  insan öldürüyor diye bu millet tekbir getirmekten vazgeçmeyeceği gibi,  terör örgütlerinin hangi hesapla dedikleri belli olmayan “HAYIR”cılıklarına bakarak şer cephesinin planlarına evet demeyecektir.

    Değişiklik Sıra No : 9 / İlgili Anayasa Maddesi – 101 :  Yürütme

1-Cumhur başkanı : Eski Metin başlığı : Nitelikleri ve Tarafsızlığı

Yeni Metin : adaylık ve seçimi

                     Nitelikler ve tarafsızlık kaldırılıyor.  Niteliksiz ve tarafgir bir CB öngörülüyor.  Partili ve parti başkanı CB demokrasinin en temel  kriterleri olan DENGE ve DENETLEME MEKANİZMALARINI , kuvvetler ayrılığı ilkelerini işlemez hale getirecek bir değişikliktir.

Parti başkanı olan CB’nin partisinin de TMBB’nin çoğunluk partisi olması en muhtemel sonuçtur. Parti başkanı olarak CB meclis çoğunluğunu atama yetkisine sahip olacaktır. Meclisin atanmış çoğunluğu kendilerini atayan erki denetleyebilir mi?

Aynı şekilde yargı organları üyelerinin tamamı veya çoğunluğu ya CB tarafından ya da CB tarafından atanmış MV çoğunluğu tarafından seçilmekte veya atanmaktadır. Bu şekilde atanmışlardan oluşmuş bir yargı erkinin kendilerini atayan erkleri denetlemesi mümkün müdür?    

Bu maddede yapılan değişikliklerle Hitler Almanyasındaki veya Stalin Rusyasındaki parti devleti ve devlet partisi rejimi özlemcilerine fırsat sunulmaktadır. Dördüncü kuvvet olarak işlev görecek basın – yayın ve medya, devlet ve iktidar partisi ile girdikleri çıkar ilişkileri nedeniyle iktidar partisinin propaganda, psikolojik harekat aparatı haline gelmektedir. Almanya’da Kültür Kampf kampanyaları, Stalin Rusyasının Agit – Prop kampanyaları insanlık tarihinin hafızasındadır. Bugün Türkiye’deki medya – iktidar ilişkileri Hitler’i ve Stalin’i kıskandıracak seviyededir.  

Değişiklik Sıra No : 10 / İlgili Anayasa Maddesi – 104 :  CB’nin görev ve yetkileri

Yeni madde eski anayasadaki Başbakan’ın ve CB’nın yetkilerini, yeni CB’nin tekeline vermektedir.

Devlet hayatımıza yeni girecek veya çıkacak bazı kavramlar, iş ve  işlemler :

-         CB ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj verir. ( Türkçesi : Meclise ayar verecek. İktidar partisi başkanı olarak tayin ettiği memurlarına direktif verecek.  )

-         CB’lığı Kararnamesi ( CBK ): Mevzuat sistemi ailemize yeni bir üye katılıyor. Mevzuat ailemiz içindeki hiyerarşide KHK’lar yerine, kanunlardan sonra geliyor.  Kanun çıkarma yetkisi, lafız olarak mecliste görünüyor. Ancak, iktidar partisi genel  başkanı olarak Meclis çoğunluğu MV’lerini atayan CB’ye karşı, TBMM’nin insiyatif koyması teorik  olarak da pratik olarak da olanaksızdır. 

-         Devlet Denetleme Kurulu’nun kuruluş ve işleyişi, CB kararnamelerine göre yürütülecek. Mevcut AY’göre yasa ile yürütülüyor idi.

-         CB, kanunlarla çelişen CBK yayınlayamayacak, ancak denetim ve müeyyide yok, meclisin inisyatif koyabilme yeteneğine bağlı. Meclis çoğunluk partisinin başkanının aynı zamanda CB olduğu düşünülürse, meclisin bağımsız insiyatif koyması olanaksızdır. Yasamayı güdümleyen bir yürütme tekeli oluşuyor.

-         Yargı organları atamalarının kararlarını CB ve meclis çoğunluğu veriyor. Kuvvetler hiyerarşisinin şöyle olacak; tepede yürütme,  Yürütmenin güdümündeki yasama, Yürütüme ve yasamanın güdümündeki yargı. Bu hiyerarşi zincirinin sonundaki atanmış yargıdan BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK beklemek hayaldir.    

 

 Değişiklik Sıra No : 11 / İlgili Anayasa Maddesi – 105 :  CB’nin Sorumluluğu – sorumsuzluğu

 Mevcut AY’da:

CB sadece vatana ihanet suçlaması halinde YD’da yargılanabiliyordu. CB kanunla belirlenmiş işlemleri tek başına imzalayarak yayınlar. Bunlar hakkında AYM’de dava açılamaz. Diğer konu işlemler BK üyelerinin imzaları ile yayınlanır.

Mecliste CB’nin sorgulanması : 1/3 MV önerisi ile gündeme alınıyor, YD’ye sevk kararı ¾ oranı ile.

Değişikle önerilen AY maddelerinde :

CB bütün kararları tek başına veriyor. CB yardımcıları ve Bakanlarla istişare lütfunda bulunarak tabii.

Mecliste CB ‘nin sorgulanması 3 aşamalı bir sürece bağlanıyor, şöyle ;

1/3 MV’nin yazılı görüşme önergesi verilebiliyor / önergenin kabulu için 3 /5 MV çoğunluğu gerekiyor / İçeriğin onayı ve YD’na sevk oylaması 2/3 çoğunluk gerekiyor.  Ölme eşeğim ölme hesabı. Atanmış meclis çoğunluğuna bile güvenilmiyor, meclisin işi iyice yokuşa sürülüyor.

Değişiklik Sıra No : 12 / İlgili Anayasa Maddesi – 106 :  CB’nin yokluğunda vekalet sorunu

 Mevcut AY’ya göre; vekalet yetkisi seçilmiş bir kişi olan TBMM başkanına aittir. CB makamına dönünceye veya yenisi seçilinceye kadar.

Önerilen AY maddelerinde ; vekalet yetkisi CB tarafından atanmış yardımcılarından birine veriliyor. Makamın boşalması halinde 45 gün içinde yeni CB seçiliyor. CB yardımcıları ve bakanların soruşturulması ve YD’a sevki CB’ye uygulanan prosedür ile aynı. Bakanlıkların teşkilatlanmaları CB karanameleri ile düzenlenecek.

Değişiklik Sıra No. 13 / AY madde -116 : TBMM ve CB’nin yenilenmesi 

CB seçimi ile ilgili mevcut AY maddesi iptal.

Yeni önerilen maddeye göre : Normal koşullarda CB ve TBMM seçimleri 5 yıllık peryodlarla aynı günde yapılacak.

Seçimleri TBMM 3/5 çoğunlukla yenileme kararı verebilir, CB te başına yenileme kararı verebilir. CB ‘nin ikinci döneminde TBMM seçimi yenileme kararrı verirse CH üçüncü kez aday oalbilir. Bu madde ile TBMM çoğunluğu ile CB anlaşar ak 2. Dönemin 4. Senesinde TBMM seçim kaar alarak aynı CB’nın süresini 15 seneye çıkarabilir. CB ‘nin aynı zamanda parti başkanı olması olanağı ile bu süreklilik kazanacak, Dünya’da eşi olmayan bir tek parti –başkanlık devleti rejimini getirecektir.

Değişiklik sıra No.14 ,  Madde – 142 : mahkemelerin kuruluşu :

Mahkemelerin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir kuralı değişmiyor. Eski ve yeni madenin bu cümlesi aynı.

Yeni düzenlemede Askeri mahkemeler; disiplin mahkemeleri ve savaş hali hariç kaldırılıyor.  

Değişiklik sıra No.15 ,  Madde – 119 : Olağanüstü yönetim usulleri

Mevcut Anayasa maddelerinde 3 farklı Olağandışı Yönetim şekli öngörülüyordu.

Savaş Hali , Sıkıyönetim , Olağanüstü Hal yönetim şekilleri .

Bu hallerin uygulamasına CB başkanlığında Bakanlar Kurulu karar veriyordu.

Önerilen değişikliklerle ;

1-   Olağandışı Yönetim Şekli olarak , OHAL tek başına kalıyor. Sıkıyönetim mevzuatımızdan çıkıyor. Savaş Hali , bir yönetim şekli olmaktan çıkıyor, OHAL nedenleri arasına geçiyor.

2-   OHAL kararı verme yetkisi şahsen CB’na veriliyor.  Meclis’in kararı onaylaması gerkeiyor. Parti başkanı sıfatıyla seçtirdiği MV’lerinin CB’nın kararına karşı durma olasılığı mucizevi kahramanlıklar gerektiriyor.

3-   Mevcut AY’ya göre Olağandışı yönetim kararı 3 gerekçeye dayanıyordu. Tabii afet , Tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım.

Yasa değişikliğine göre;  OHAL gerekçeleri sayısı 13’e çıkıyor. İlişkili gerekçeler de düşünülürse 15 – 20’ye kadar çıkabilir. Bu gerekçelerden herhangi birine dayanarak gece rüyasında kabus gören bir CB sabah kalkıp OHAL kararnamesi yayınlayabilir. Parti başkanı olarak atayıp seçtirdiği Meclis Çoğunluğuna da onaylatabilir.   

 

Değişiklik sıra No.15 ,  Madde – 146 : Yüksek Mahkemeler / AYM : Anayasa Mahkemes.

Değişiklik sıra No.17 ,  Madde – 159 : Hakimler ve Savcılar ( Yüksek ) Kurulu.

 

Yargı ile ilgili değişiklikleri aynı madde altında inceleyeceğiz.

AYM , 17 üyeden 15 üyeye iniyor. İniş sebebi askeri mahkemlerin kaldırılması 15 üyenin seçim yetkileri şöyle :

2 üye saytıştay gösterdiği adaylar arasından                                                     TBMM tarafından seçilecek

1 üye baronun aday göstediği serbest avukatlar arasından                           TBMM tarafından seçilecek

3 üye Yargıtay ta6afından gösterilen adaylar arasından                                  CB  tarafından seçilecek

2 üye Yargıtay tarafından gösterilen adaylar arasından                                  CB  tarafından seçilecek 

3 üye YÖK  tarafından gösterilen adaylar arasından                                        CB  tarafından seçilecek  

4 üye üst kademe  yönetici, yargıç, serbest avukatlar arasından                  CB  tarafından seçilecek

 

HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu)’nu adı HSK ( Hakimler Savcılar Kurulu ) oldu.

Mevcut HSYK , 22 asıl + 12 yedek üye ile ve 3 daire olarak çalışıyordu.

Yeni oluşturulacak HSK 13 üye ve 2 daire olarak çalışacak.

Yeni HSK üyelerinin atama ve seçme yetkileri :

1 tabi üye ve başkan , adalet bakanı                                                                 CB tarafından seçilecek

1 tabii üye , Adalet bakanlığı müsteşarı , CB’nin atadığı          Adalet Bakanı tarafından seçilecek  

3 üye adli yargıdan 1. Sınıf hakim ve savcılar arasından                               CB tarafından seçilecek

1 üye idarii yargıdan 1. Sınıf hakim ve savcılar arasından                            CB tarafından seçilecek

3 üye Yargıtay tarafından gösterilen adaylar arasından                           TBMM tarafından seçilecek

1 üye Danıştay tarafından gösterilen adaylar arasından                          TBMM tarafından seçilecek

3 üye Öğretim üyeleri ve serbest avukatlar arasından                              TBMM tarafından seçilecek.

 

Diğer yargı prganları seçimleri :  

Madde – 154 : YARGITAY  üyeleri . 1. Adli yargı hakim ve savcıları arasından veya bu meslekten sayılanalar arasından HSK ( Alçalmış HSYK ) tarafından, salt çoğunluk ile seçiliyor.

Madde -155 : DANIŞTAY üyeleri .   1. Sınıf İdari yargı hakim savcıları arasından seçiliyordu, seçilecek.

                         3 / 4 ü  HSK tarafından salt çoğunluk ile,

                         1 / 4 ü  CB tarafından seçilecek. 

  

Değişiklik sıra No.18 ,  Madde – 161 : Mali ve Ekonomik Hükümler

Bütçe Kanunu / Kesin Hesap Kanunu / Sayıştay UYGUNLUK  BİLDİRİMİ konuları.

Eski AY maddesindeki “DEVLET” kavramının yerine yeni metinde KAMU İDARELERİ kavramı kullanılıyor. Bunun ne anlama geldiğini hukukçuları irdelemelidir.

Bütçe denetimi parlementoların yasam yetkilerinin en önemlilerindendir. Hatta parlemnetoların kuruluş nedenidir. Vatanadaşın verdiği vergilerin hesabının hükümetten sorulması, bir usulsüzlük veya kusur varsa reddedilmesi. Hükümetin bütçesinin reddi, istifa veya düşme nedenidir, bütçe onayı GENSORU niteliğindedir. Yasama erkinin, yürütme erki üzerinde Yaptırım (müeyyide) uygulayabildiği en önemli ikinci denetleme aracıdır.  Yeni AY değişikliği ile Meclisin bu yetkisi de alınmaktadır. 

Değişikliğe göre sürec şöyle işleyecek: CB bütçeyi meclise sunacak,görüşülecek, kabul ise kervan yürüyecek.

Eğer meclis bütçeyi redderse,  GEÇİCİ BÜTÇE hazırlanacak, kabul edilirse kervan öyle yürüyecek.

Geçici Bütçe de kabul edilmezse, önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranı ile yürürlüğe girecek

                                                                                                                          Ve kervan öyle yürüyecek.

Bu AY değişiklikleri kabul edilirse dilimiz yeni bir deyiş kazanacak. Meclis konuşur, kervan yürür. 

Kervanın her halukarda yürümesi sağlanacak. Kervanın yürümesi güzel de Kervanın hukuka uygun yürümesi nasıl sağlanacak? Yürütme güçleniyor, doğru, bunun birçok faydaları var. Denetim yani kontrol mekanizmaları olmazsa KONTROLSUZ GÜÇ GÜÇ DEĞİLDİR.  Meclisin yaptırım uygulama gücü tümüyle yok edilmekte, İĞDİŞ bir yasama kuvveti kalmaktadır.

Parlementer sistemin en önemli avantajı, içinden alternatif İKTİDAR ÇIKARABİLME doğurganlığıdır. Bu imkan sayesinde iktidarlar muhalefeti ikna etme , muhalefetle uzlaşma, muhalefeti  iktidara kısmen dahil etme ihtiyacı duyarlar. Bu toplumsal uzlaşmayı güçlendirir, İktidar makamı ALTERNATİFSİZ KALMAZ. Muhalefet de alternetif  iktidar için hazırlanır. Barışçıl iktidar değişimleri için elverişli siyasi iklim böyle oluşturulur. Alternatifsiz demokrasi kaçınılmaz olarak OTOKRASİYE dönüşür, toplumsal patlamalara, kanlı darbelere yol açar. Türkiye parlementer sistemle yönetiliyor, ŞİLİ başkanlık sistemi ile yönetiliyordu. Türkiye son 60 yılda birçok talihsiz askeri müdahalelere maruz kaldı. Fakat bunların hepsinin yarattığı mağduriyetlerle,  ŞİLİ’deki yaşanan 1 darbenin yarattığı mağduriyetlerin karşılaştırılması, çoğulcu parlementer sistemin hem büyük toplumsal patlamaları engellediğini, hem de kendisini çabuk tedavi ettiğini gösteriyor.         

Yaptırım gücü olmayan bir parlemento İKTİDAR SEÇENEĞİ üretemeyen İĞDİŞ bir parlementodur. Böyle bir parlemento milleti İKTİDAR KEYFİLİKLERİNDEN koruyamaz. Yargı denetimi de işlemez. Yasama erkinin kısmen de olsa desteğini alamayan bir yargı da bir şey yapamaz. Kurulacak sistem demokratik iktidar seçeneklerini olanaksız hale getirmek üzerine kurgulanmıştır.

SOUNUN BU YÖNÜ MAALESEF HİÇ TARTIŞILMIYOR.

 

Değişiklik sıra No.19 ,  AY -Madde – 8 : Yürütme Yetkisi ve görevi.

Eski metinde Yürütme Yetkisi : CB + BK / Yeni metinde : CB  

Kısa bir lafız değişikliği ama kavganın özü bu, özde bir değişiklik yani

Buraya kadar irdelediğimiz değişiklikler mevcut AY maddelerinden İÇERİK değişikliği yapılacak maddelerdir. Bunun dışında, bu içerik değişiklikleri diğer 63 madeyi etkiliyor, bu maddelerde yeni duruma uyarlama, lafız değişiklikleri oluyor.

2   madde de yürürlükten kalkıyor, MÜLGA olıyor.

AHMET AKKÜÇÜK / 11.03.2017  

 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 17.3.2017 00:00:00 / Okunma = 3131

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Siyaset salyası Siyaset salyası (34)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (79)
EŞKİYA EŞKİYA (146)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (310)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (577)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (496)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (597)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (737)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (760)
Arife Arife (786)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (1139)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (1266)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (1282)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (1356)
Al sana soykırım Al sana soykırım (1500)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (1778)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (1462)
Ar damarı Ar damarı (1529)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (1803)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (1965)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (1978)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (1970)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (2091)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (2017)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (2057)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (2349)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (3318)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (2565)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (2536)
Montrö Montrö (2511)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (2682)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (2796)
Sürü Sürü (3144)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (2954)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (3139)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (3146)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (3431)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (4061)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (4813)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (4850)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (5622)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (6797)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (7032)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (8520)
Ayçiçeği Ayçiçeği (7813)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (9045)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (9458)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (9421)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (14472)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (16197)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (16132)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (16132)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (21687)
Redneck Redneck (15065)
TRUMP BAŞARSAYDI… TRUMP BAŞARSAYDI… (19130)
Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC (20815)
Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler (20455)
KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU (23913)
ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME  ve  DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI (21250)
Yobazın tehtidi Yobazın tehtidi (21406)
YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA (18184)
Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? (21988)
Tank Palet... Tank Palet... (22502)
Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? (20454)
TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… (22604)
Gargara Gargara (20755)
İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı (24244)
ZORAKİ DEMOKRAT! ZORAKİ DEMOKRAT! (16925)
AB AB (18027)
Erdoğan Reformları Yapabilir mi? Erdoğan Reformları Yapabilir mi? (18493)
Camiler Halka Devredilmeli Camiler Halka Devredilmeli (18523)
Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum (20019)
İnsanlık Destani İnsanlık Destani (20454)
Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. (19874)
CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK (23991)
Fransa Fransa (19200)
Karen Fogg’un çocukları devrede! Karen Fogg’un çocukları devrede! (28853)
Kimsin sen... Kimsin sen... (18426)
E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları (21037)
TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? (21326)
Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? (19042)
Maraş’ta tabular yıkılıyor Maraş’ta tabular yıkılıyor (21420)
Entarili hekim Entarili hekim (17110)
Mary Mary (16440)
Yazı bilmem... Yazı bilmem... (46282)
Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı (22486)
Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı (19746)
MUSTAFA KEMAL PAŞA MI?  ATATÜRK MÜ? MUSTAFA KEMAL PAŞA MI? ATATÜRK MÜ? (25080)
Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız (22095)
Orta Doğu’da Değişen Dengeler Orta Doğu’da Değişen Dengeler (19111)
ABD Rumlara arka mı çıkıyor? ABD Rumlara arka mı çıkıyor? (16588)
30 Ağustos ve Doğu Akdeniz 30 Ağustos ve Doğu Akdeniz (19818)
Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! (26150)
BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ (21138)
CHP’nin planları tamamen altüst olacak. CHP’nin planları tamamen altüst olacak. (17214)
Türkiye nin ve KKTC nin  Kaderi Değişecek Türkiye nin ve KKTC nin Kaderi Değişecek (17599)
Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. (16594)
SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! (17175)
Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır (16962)
Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek (16256)