https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 13.6.2021 06:46:28 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

CHP’DEKİ KRONİK HASTALIKLAR , TEŞHİS VE TEDAVİLER

                                   CHP Kurultayına Gündem Önerilerimdir !

             CHP’DEKİ KRONİK HASTALIKLAR , TEŞHİS VE TEDAVİLER

             Partimiz CHP’de gördüğüm en can alıcı kronik hastalıklar konusundaki tesbit ve teşhislerimi partili arkadaşlarımla paylaşmak, özellikle kongreler ve kurultay sürecinde parti yönetimlerinin ve kurultay delegelerinin dikkatine sunmak üzere bu yazı kaleme alınmıştır.

Siyaset çok parametreli, çok değişkenli bir faaliyettir. Siyasetin kapsamına giren sorunlar da burada bahsedeceğim sorunlardan çeşit ve sayı olarak çok fazladır. Ancak öyle sorunlar vardır ki, onların çözümü diğer birçok sorunun çözümünde anahtar rolu oynar. Ben de bu kısa öneriler paketinde, bu anahtar rolu oynayacağını düşündüğüm 5 sorunu kurultay gündemine sunuyorum. Bu sorunların aşılması halinde diğer birçok sorunun da çözüm yollarının açılacağıını değerlendiriyorum.  

 

1-     KRONİK KAMPLAŞMA – KUTUPLAŞMA HASTALIĞI

Partimizin en önemli zaaflarından birincisi her dönemeçte, her yol ayrımında, mahallelerden kurultaya kadar her kedemede; hemen iki veya daha fazla kampa ayrılıp enerjimizi birbirmize karşı tüketmemiz. Bunun zaman zaman sandalya ve masaların kullanıldığı fiziki müdahalelere kadar vardığını yaşıyoruz veya medyadan izliyoruz. Bu görüntülerin  partimiz üzerindeki yıpratıcı etkisini hepimiz biliyoruz ama, kurultay sürecinde 1 kez daha hatırlatmakta yarar var.

1.1-          En başta partimize gönül vermiş üyelerimiz ve seçmenlerimiz arasında moral yıkıcı bir etki yaratıyor, üyelerimizi ve seçmenlerimizi üzüyor, rakiplerimizi güldürüyor sevindiryor.

1.2-          Böyle bir kutuplaşma, doğası gereği, parti üyelerini Bizim taraf  ve Karşı taraf ikilemine ve açmazınma sokuyor, bireysel niteliklerin, nitelikli kadroların kazanılmasını ve objektif değerlendirilmesini engelliyor, dolayısıyla liyakat değil taraftarlık ön plana çıkıyor.

1.3-          Partimizin genel kamuoyu nezdindeki görüntüsü, devlet yönetme ehliyetine ve ciddiyetine sahip bir orkestra düzeninde çalışacak uyumlu bir takım görüntüsü olmuyor. Dostlarımızın, muhaliflerimizin veya tarafsız gözlemcilerin partimize en çok yönelttikleri eleştiri “ İktidar seçeneği olamadığımız … “ şeklindedir.

Bunlari dikkate alarak bu kongreler sürecinde ve bundan sonraki kongre ve diğer etkinliklerimizde ayrışma – kutuplaşma yerine uzlaşma – konsensüs yoluyla ortak çözümler üretme gelenek ve kültürünü oluşturmalıyız. AKP’deki Biat kültürünü eleştirip küçümserken kendimizi zıt yönde başka bir hastalığa kural tanımazlığa, disiplinsizliğe, anarşizme mahkum ediyoruz.

Bu konudaki önerilerim şöyledir :

-         Mahalle örgütlerindeki delege seçimlerinden başlayarak, tüm organ seçimlerini iki karşı gruba ayrılıp yarışma ile değil, kucaklayıcı ortak akılla oluşturmayı esas almalıyız. Blok liste geleneği maalesef bu ayrışma ve kutuplaşmayı teşvik edici bir gelenek. Uzlaşma yolları tükendiği zaman, istisna olarak başvurulmalıdır.

-         Kongreler ve kurultayda, parti mevzuatında,  uzlaşmacı, ortak akıl  kullanımını özendirici, yönlendirici düzenlemeler, kararlar alınmasını öneriyorum.

 

2-     İDEOLOJİK – POLİTİK EKSEN BELİRSİZLİĞİ VE KAYMALARI :

 

İkinci değineceğim önemli sorun, yukarda zikrettiğimiz davranış aykırılıklarının partimizin düşünsel ve söylem düzeyinde de maalesef devam ediyor olmasıdır. 

Partimizin programatik dökümanlarında ve parti yöneticilerimizin beyanlarında sık sık  ideolojimizin kaynağı olarak 3 referans verilmektedir. Bunlardan birincisi Ulusal kurtuluş Savaşımızın ve cumhuriyetimizin kurucu felsefesi Kemalizm veya Atatürkçülük, ikincisi de evrensel Sosyal Demokrasi ve üçüncüsü de Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve felsefi birikimi olarak ifade edilmektedir. Bunlardan üçüncüsü konusunda bir itilaf yok. Ancak ilk 2 kaynak Atatürkçülük ve Sosyal Demokrasi düşüncelerinin programımızdaki birliği beraberliği, parti kadrolarımızca yeteri kadar anlaşıldığını, özümlendiğini düşünmüyorum. Bu iki düşünce sistemini birçok arkadaş kafasında barıştıramamış durumda. Partimizde, bizleri Atatürkçülükten kurtarmaya çalışan Sosyal Demokratlar ile Sosyal Demokrasi’den kurtarmaya çalışan Atatürkçü kadroların sayısı azımsanamayacak kadar çok ve sesleri de daha çok çıkıyor. Partimiz kadroları arasındaki düşünce , davranış ve söylem arkırılıklarının kökeninde parti programımzdaki bu iki düşünce sistemi arasındaki birliğin özümlenememesinin birinci derecede pay sahibi olduğunu değerlendiriyorum. Önümüzdeki kongreler, kurultay ve yönetimlerden beklentim,

-         Parti kadrolarının bu konuda bilgilendirici eğitici programlar ve etkinkikler düzenlenmesi

-         Programımızın temelini oluşturan Kemalizm – Sosyal Demokrasi düşünsel bileşimini anlayamayan, özümleyemeyen, kafasında barıştıramayan kadroların, yetkili ve sorumlu görevlerden affedilmesini, bilgilerini, düşüncelerini gözden geçirip, bilinç ve  vicdan muhasebesi yapmaları için dinlenmeye alınmalarını öneriyorum.  

CHP’nin ne antiemperyalist halkçı-milliyetçi  geçmişini reddedip tarihi tabanını dışlayarak, ne de evrensel sosyal demokrasiyi reddedip  kendini ulusal yalıtılmışlık içine hapsederek bir başarı elde etme şansı yoktur.  Bu gerçeği herkesin kafasının bir köşesine kazıması gerekiyor.  Bu yol 1970 lerde Muammer Aksoy’ların, Kamil Kırıkoğlu’ların, Bülent Ecevit’lerin çizdiği yoldur. Tarihin sınavından geçmiş  bir yoldur. Orijinal, ithal,  tercüme yollar aramak beyhudedir.

 

          

3-     CHP ‘NİN LAİK KÜTLE PARTİSİ KİMLİĞİ  ÜZERİNDEKİ  KUŞKULAR:

 

Üçüncü önemsediğim sorun, son dönemlerde hem partimiz taraftarı, partimiz karşıtı ve tarafsız aydın ve akademisyenler arasında, medyada sık tekrarlanan bir görüş var. Partimizin bir mezhep partisine doğru dönüştüğü iddiası. Eski bir deyiş vardır; “Şuyu-u vukuundan beter … “ diye. Yani olayın söylentisi, olayın kendisinden daha kötüdür demek. Bu analizler daha da ilerletilerek, dış güçlerin  siyasi yapımızı etnik – dini gruplar, zümreler partisi şeklinde dizayn ederek Türkiye’yi Lübnan’laştırma projelerinden söz edilmektedir. Şuyu-unu engellemek bizim elimizde değil, ama vukuunu engellemek bizim elimizde. Önümüzdeki kongreler bu tür söz, yazı ve söylemleri, kuşkuları bertaraf edecek , toplumun her kesimini kucaklayacak, temsil edecek bir yaklaşımlar segilemeye, yönetimler oluşturmaya özen göstermelidir. Tabii bundan da bir KUTUPLAŞMA çıkarmadan. Her türlü sosyal sınıf ve zümrenin, inanç grubunun, etnik grubun özgürlük garantileri LAİK, DEMOKRATİK bir Kitle partisi olarak CHP’nin varlığına ve güçlenmesine bağlıdır. CHP’nin Laik, demokratik kitle partisi kimliği titizlikle korunmalıdır. Kongreler ve ve büyük kurultay toplumdaki bu kaygı ve endişeleri gidermek için gerekli duyarlığı göstermelidir. Tekrar ediyorum, buradan da bir AYRIŞMA - KUTUPLAŞMA çıkarmadan.

 

 

4-     CHP ‘NİN İDEOLOJİK – POLİTİK YOLUNUN SINIR TAŞLARI

 

Gerek CHP’nin ulusal tarihi kimliği, gerek Evrensel Sosyal Demokrat Parti kimliği tekçi, tekilci örgütsel yapılar değildir. Çoğulcu partilerdir. Dayandıkları sosyal taban olarak saf steril sosyal sınıf partileri değildir. İşverenlerden, işçi ve işsizlere kadar geniş bir sosyal sınıf yelpazesinin katılımına, katkısına, desteğine ihtiyacı verdır. Aynı şekilde izlediği ideolojik – siyasi düşünce sistemi de tekçi, tekilci kalıplaşmış, doğmatik saf steril bir doktrin değildir. Atatürkçü – Sosyal Demokrat CHP ; siyasette şiddeti reddeden, demokratik yöntemleri benimseyen demokratik- sağ düşünceleri (Cumhuriyetçi – laik - demokrat sağ ) de kucaklayan demokratik sol bir siyasi harekettir. Merkez sol bir parti olarak yürüdüğü yol bir çizgi veya tek şeritli bir yol değil, çok şeritli bir OTOBANdır.  

Buradan son yıllarda parti toplantılarında sık tekrarlanan bir eleştiri ve şikayete gelelim. Efendim parti sağa kayıyor veya sola kayıyor eleştirileri. Eğer böyle bir sapmadan , kaymadan söz ediyorsak evvela kendi yolumuzun SINIR TAŞLARINI net olarak belirlememiz gerekir. Sağdaki sınırlarımız nedir, soldaki sınırlarımız nedir? Bu sınırları kim ne kadar ihlal ediyor ? 

Bizin yürüdüğümüz otabanın sağındaki ve solundaki sınır taşlarınını belirleyen birinci ilke siyasette şiddettin reddedilmesidir. Cuntacılık, gerillacılık, terör gibi şiddete dayalı siyaset yöntemlerinin bizim yolumuzda yeri yoktur. Çoğulcu, Demoratik, Parlementer sistemi reddeden düşünceler ve hareketlerin bizim yolumuzda yeri yoktur. Bu ülkenin Ulusal Kurtuluş savaşını seçilmiş meclisle yönetmiş, Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştirmiş, ülkeyi çok partili demokrasiye yarasız beresiz geçirmiş CHP geleneği ve evrensel sosyal demokrasinin demokratik siyaset geleneği yürüdüğümüz yolun sınır taşlarını belirlemelidir.

Kürsülerde CHP sağa kayıyor eleştirilerini dillendiren bazı arkadaşların iddiaları değerlendirilmelidir. Varsa sınır ihlali düzeltilmelidir. Ancak bu arkadaşlardan bazılarının terör yöntemlerini, gerilla yöntemlerini savunan ve hatta bu yöntemlerle kendilerini kurban eden bazı gençlik önderleri üzerine hamaset destanları okumalarına ne demeli? Biz gençlerimize gerillacılığı, terör yöntemlerini savunan gençlik önderlerini mi ROL MODELİ OLARAK anlatacağız ?

Evet partinin sağa kayma olasılığını sorgulayalaım, eleştirelim, gerekli düzeltme önerilerimizi sunalım. Ama aynı sorgulamayı soldaki sınır taşlarımızın ihlaline karşı da yapalım.

CHP kurultayı siyaset yolumuzun sınır taşlarını kalın cizgilerle işaretlemelidir.

 

5-     PARTİ ÜYELERİNE  KAPSAMLI EĞTİM :

 

Yukarda belirtilen düşücelerin ve davranış önerilerinin kurultay tutanaklarında yazılması bir şey ifade etmez. Bunların tüm parti üyelerine ulaştırılması, anlaşılması , özümlenmesi için kapsamlı bir eğitim seferberliği programı uygulanmalıdır. 

 

06.01.2016

AHMET AKKÜÇÜK / El. Yük. Müh.

CHP Beşiktaş İlçe Örgütü üyesi

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 9.1.2016 00:00:00 / Okunma = 3657

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Siyaset salyası Siyaset salyası (34)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (79)
EŞKİYA EŞKİYA (147)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (310)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (577)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (496)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (597)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (737)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (761)
Arife Arife (786)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (1140)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (1267)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (1284)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (1356)
Al sana soykırım Al sana soykırım (1501)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (1781)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (1463)
Ar damarı Ar damarı (1530)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (1805)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (1966)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (1980)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (1972)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (2094)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (2020)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (2059)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (2349)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (3320)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (2568)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (2537)
Montrö Montrö (2512)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (2683)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (2796)
Sürü Sürü (3145)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (2956)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (3140)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (3147)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (3431)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (4064)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (4815)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (4853)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (5629)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (6799)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (7035)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (8524)
Ayçiçeği Ayçiçeği (7815)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (9052)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (9460)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (9422)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (14475)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (16199)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (16136)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (16134)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (21691)
Redneck Redneck (15066)
TRUMP BAŞARSAYDI… TRUMP BAŞARSAYDI… (19131)
Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC (20815)
Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler (20455)
KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU (23915)
ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME  ve  DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI (21252)
Yobazın tehtidi Yobazın tehtidi (21407)
YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA (18186)
Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? (21989)
Tank Palet... Tank Palet... (22503)
Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? (20455)
TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… (22605)
Gargara Gargara (20755)
İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı (24245)
ZORAKİ DEMOKRAT! ZORAKİ DEMOKRAT! (16926)
AB AB (18028)
Erdoğan Reformları Yapabilir mi? Erdoğan Reformları Yapabilir mi? (18494)
Camiler Halka Devredilmeli Camiler Halka Devredilmeli (18525)
Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum (20020)
İnsanlık Destani İnsanlık Destani (20457)
Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. (19874)
CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK (23995)
Fransa Fransa (19201)
Karen Fogg’un çocukları devrede! Karen Fogg’un çocukları devrede! (28856)
Kimsin sen... Kimsin sen... (18428)
E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları (21039)
TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? (21326)
Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? (19044)
Maraş’ta tabular yıkılıyor Maraş’ta tabular yıkılıyor (21420)
Entarili hekim Entarili hekim (17110)
Mary Mary (16440)
Yazı bilmem... Yazı bilmem... (46285)
Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı (22488)
Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı (19746)
MUSTAFA KEMAL PAŞA MI?  ATATÜRK MÜ? MUSTAFA KEMAL PAŞA MI? ATATÜRK MÜ? (25081)
Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız (22098)
Orta Doğu’da Değişen Dengeler Orta Doğu’da Değişen Dengeler (19114)
ABD Rumlara arka mı çıkıyor? ABD Rumlara arka mı çıkıyor? (16590)
30 Ağustos ve Doğu Akdeniz 30 Ağustos ve Doğu Akdeniz (19819)
Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! (26151)
BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ (21138)
CHP’nin planları tamamen altüst olacak. CHP’nin planları tamamen altüst olacak. (17217)
Türkiye nin ve KKTC nin  Kaderi Değişecek Türkiye nin ve KKTC nin Kaderi Değişecek (17599)
Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. (16595)
SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! (17177)
Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır (16963)
Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek (16259)