https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 18.08.2022 01:24:30 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla

 Bu gün 24 şubat 2022, Kuvayı Milliyeci , Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Aydınlanmacı hocaların hocası     Ord. Prof. Dr. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU’nun ölümünün 30. Yıldönümünde sevgi ve özlemle anıyor, fikirleri, eserleri ve aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz, ruhu şad olsun.

16 yaşında bir lise öğrencisi iken millet hizmetine Milli Mücadele meclisinde katiplik görevi ile başlamış, 8 yıl bu görevi sürdürmüştür. Bu sürede Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1928 yılında bitirmiş, devlet bursu ile İsviçre’de doktorasını yaparak 1934 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesine girerek akademik hayat başlamıştır. 41 yıllık Üniversite hocalığında, yetiştirdiği öğrencilerle hocaların hocası ünvanını kazanmıştır. Bu süreçte 27 Mayıs 1960 Devrimi sürecinde anayasa çalışmalarında aktif görev almış, İÜ Anayasa  Bilim Komisyonu üyeliği , Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu üyeliği görevlerini yürütmüştür. 1961 Anayasasının son redaksiyonunu da bizzat yapmıştır.

1943 yılında Cumhuriyet gazetesinde yazı hayatına başlamış 50 sürdürmüştür. Hukuk sorunları ve diğer sosyal siyasal konularda 20’nin üzerinde eser bırakmıştır. Atatürk’ün büyük Nutkunu bugünkü dile uyarlayarak (Söylev) 3 cilt olarak hazırlamış, Cumhuriyet Kitapları tarafından yayınlanmıştır, bugüne kadar 55 baskı yapmıştır.

Milli Mücadele Meclisinde çalıştığı dönemlere ilişkin anı ve gözlemlerini “ İlk Meclis – Milli Mücadele’de Anadolu “ adlı kitabında toplamıştır. Bu kitaptan, kurtuluş ve kuruluş yıllarının atmosferini yansıtan iki paragrafı aşağıda sunuyorum.

“ Ben meclisin ilk açıldığı gün olan 23 Nisan 1920’den 1 Ocak 1929 tarihine kadar her üç mecliste türlü görevlerde bulundum. Bunlar Cumhuriyet tarihinin en ilginç ve en önemli meclisleridir: Birinci Meclis, (…) ’Milli Mücadele Meclisi’, İkinci Meclis ve Üçüncü Meclisler ise ‘Siyasal ve toplumsal devrim meclisleri’dir. Bu nedenle hem Milli Mücadele’nin başından sonuna değin bütün evrelerini hem de devrimlerin türlü aşamalarını onların içinde yaşadım.”

Birinci Meclisin üyeleri ile ilgili gözlemleri :                                                                                                            “ Bunların kılıkları, giysileri, yaşları, düşünsel düzeyleri ve görgüleri başka başka ve çok değişik; beyaz sarıklı, ak sakallı, cüppeli, eli tesbihli hocalarla pırıl pırıl üniformalı genç subaylar, yazma veya şal sarıklı aşiret beyleri, külahlı ağalar ve kavuklu çelebilerle Avrupa’daki yüksek öğretimlerini bitirip yeni dönmüş, batı kültürüyle yetişmiş, nokta bıyıklı, ‘Kuvayı Milliye’ kalpaklı gençler yan yana oturuyorlar.“  

Hıfzı Veldet hoca, ADD ‘nin kurucu üyesi aynı zamanda onursal genel başkanıdır.  

Hıfzı Veldet hoca, öğrencisi olan ve daha sonra üniversitede ve 1961 anayasasının yapımında çalışma arkadaşı, ADD’de mücadele arkadaşı ve kadim dostu Muammer Aksoy’un 1977 yılında yayınlanan SOYALİST ENTERNASYONAL VE CHP adli kitabına bir önsöz yazmıştır. Bu önsöz, bugün de güncelliğini koruyan Kemalizm ve Sosyal demokrasi sentezinin ufuk açıcı bir örneği olduğu için, okuyucularımızın dikkatine sunuyorum.   Hocanın anısına sonsuz saygı ve sevgilerle.             

Sosyalist Enternasyonal Ve CHP kitabına ÖNSÖZ / yazan: Ord. Prof Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu

“Yerleşmiş tanımıyla demokrasi , «halkın, halk tarafından, halk için yönetilmesi»dir. Buradaki «halk» kavramı, belirli sınıf veya zümreyi değil, köylüsü, kentlisi ile bütün halk yığınlarını içerir. Şu halde, halkın, halk yararına, halk tarafından yönetimi demokrasinin bugün varmış olduğu en üst aşamadır.

Bu aşamaya kolay ulaşılmamıştır. Batı demokrasisinin kökeni, kaynağı sayılan «magna charta»dan, yani yedi yüzyıldan beri, kimisi çok kanlı, yöntemlerle gerçekleşen devrimler, halk yığınlarının kendi hak ve özgürlükleri ve devlet yönetimine katılmaları uğrunda verdikleri sürekli savaşımlar sonucunda gerçekleşmiş ve bu devrimlerle mutlakiyet yönetimleri birer birer yıkılarak demokrasi yolunda ilerlemeler sağlanmıştır.

1789 büyük Fransız Devrimi’nin ilkeleri ”özgürlük(hürriyet), tüzegenlik (adalet), eşitlik (müsavat), kardeşlik (uhuvvet) idi. 1789’dan önceki feodal ayrıcalıklara dayanan Fransız krallık rejimine karşı halk yığınlarının  tepkisi sonucunda gerçekleşen devrim, aslında soyluların ekonomik ve siyasal üstünlüklerini yıkıp yok etme, ayrıcalıkları kaldırma ve böylece yasa karşısında eşitliği sağlama ilkelerini, halkın mutluluğu için ulaşılması gereken bir erek olarak kabul ediyordu. Buna ulaşılınca artık bütün sosyal sorunların çözüme bağlanacağı ve halk yığınlarının mutlu olacağı sanılıyordu. Soyluların, halk karşısında hiç bir ayrıcalığa sahip olmadığı, yasa önünde herkesin eşit olduğu bir toplumda herkes için mutluluk yolu açılmış demekti.

Ne var ki, bu mutluluk umutlarının bir düşten öteye geçemediği pek çabuk anlaşıldı. Fransız devrimi, Batıda sanayi devriminin oluşup gelişmeye başladığı bir döneme rastlamıştı. Bu devrim sırasında Babeuf’ün ekonomik eşitlik ilkesi uğrundaki savaşımı Fransız devrimcileri tarafından bastırılmış ve mülkiyet hakkı kutsal ilan edilmişti. Durum bu olunca, örneğin bir fabrikada o dönemde her türlü sosyal garantiden yoksun olan işçi ile o fabrikanın milyoner patronunun «yasalar önünde eşit» olmasının hiçbir anlamı kalmıyordu. Eski rejimdeki feodal ayrıcalıklardan doğan eşitsizliğin yerini, şimdi sanayileşmiş ülkelerde korkunç servet farklarından doğan eşitsizlik almıştı.                  

                İşte bu ortamda bir yandan kavramsal, öte yanda eylemsel olmak üzere yeni bir savaşım başladı. Bu çalışanlar ile çalıştıranlar, emekçiler ile patronlar arasındaki sosyal savaşım idi. Gerçi bu savaşım, bir sınıf savaşımı olarak, ilk çağlardan beri bütün toplumlarda sürüp gelen ve başkaldıran yoksulların her zaman ezilmesiyle sona eren bir sınıf savaşımı idi. Ancak bu savaşım, 18. Yüzyıl sonlarında başlayıp bütün 19. Yüzyıl boyunca süren ve gelişen sanayileşme süreci içinde, emek – anamal karşıtlığına dayanan bilinçli ve örgütlü bir nitelik kazandı.

İşte dikta rejimini uygulayanından özgürlükçü demokrasi rejimini kabul edenine kadar, «sosyalist» deyimini benimseyen türlü ideolojiler, bu ortamda gelişti ve birbirini izleyen savaşların en korkuncu olan 1. Dünya Savaşı sonunda 1917 Rus Komünist Devrimi ile, ilk kez bir devlet yapısında eylem ve uygulama alanında yer aldı. 2.Dünya Savaşından sonra da Avrupa, Asya, hatta Afrika’nın kimi ülkelerinde, Rus modeline dayanan proleterya diktatörlükleri yönetime geçti.

                Ne var ki özgürlükleri kaldıran bu tür yönetimlerde de, halk kitlelerinin gerçek mutluluğa ulaşamadıkları görüldü. Liberal rejimlerde varlıklı sınıflar yoksulları ezdiği için mutluluk olamıyor, özgürlük, eşitlik, tüzegenlik ve kardeşlik ilkeleri sözde kalıyordu. Komünist diktalarında ise bu ilkelerden söz bile edilemiyordu.

                Şu halde halk yığınlarının mutluluğunu, başka bir formülde aramak lazımdı. Bu formül «özgürlükçü sosyalizm» formülüydü.

                1934 yılında, İstanbul Hukuk Fakültesi sıralarında öğrencim, sonra dostum, 27 mayıs 1960 Devriminden sonra İstanbul Üniversitesinde kurulan Anayasa Bilim Komisyonunda ve daha sonra Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunda çalışma arkadaşım ve bu komisyonun sözcüsü, uzun zamandan beri  de akademik kariyerde Profesör meslektaşım olan Hak ve Hukukun Yılmaz Savaşçısı Muammer Aksoy, kısa fırça vuruşlarıyla belirtmeye çalıştığım siyasal ve sosyal oluşumun özgürlükçü sosyalizm bu kitapta ele almış ve özgürlükçü sosyalizmi «komünizm» olarak niteleyen bilgisiz ve demagojik savları bilimsel kanıtlarıyla çürütmüştür.

                Atatürk devrimi ilkelerinin ileri bir aşaması olan 27 Mayıs 1961 Anayasasının kabulünden sonra demokrasi yolunda, bu Anayasanın öngördüğü sosyal güvenlik ve toplumsal kalkınma aşamasına ulaşmak için savaşım veren bütün halkın, -olanak bulunsa – bu kitabı okumasını ne kadar isterdim. Böylece Türk demokrasisinin gelişmesini bin türlü saptırma ve iftiralarla önlemek isteyen güçlerin foyaları, halk yığınlarının gözleri önünde sırıtmış olurdu.

                Şunu bilmek gerekir ki, bir ülkede, mutluluğun ve huzurun gerçekleşmesi ve yerleşmesi, halkın her kesiminde sosyal garantinin sağlanmasına ve refahın yaygınlaşmasına bağlıdır. Bu ise emek ile anamal arasında tüzegen (adaletli) bir denge kurulması ve ulusal gelirin hakça bölüşümü ile sağlanır. Sosyal Demokrasi veya Özgürlükçü Sosyalizm bu ereğe yönelik bir öğretidir.

                Sosyal Demokrasiyi ve Sosyalist Enternasyonali, bu kitaptaki açıklamalarıyla her meslekten Türk halkı için aydınlık duruma getiren sevgili dostum Prof. Dr. Muammer Aksoy’u yürekten kutlarım. 19 Mayıs 1977                                                                                                                                                                                             Hıfzı Veldet Velidedeoğlu”                                                 

Derleyen ve düzenleyen : AHMET AKKÜÇÜK / 24.02.2022                                            

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 13.04.2022 09:32:39 / Okunma = 4069

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunRumların Azerbaycan korkusu Rumların Azerbaycan korkusu (135)
Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı (251)
KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? (224)
Todor Jivkov da gelecek mi? Todor Jivkov da gelecek mi? (412)
S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! (439)
BM ve Kıbrıs’ta Çözüm BM ve Kıbrıs’ta Çözüm (761)
İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 (1229)
Kimmiş Revizyonist? Kimmiş Revizyonist? (983)
Bu krizden çıkmak mümkün mü? Bu krizden çıkmak mümkün mü? (1056)
Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! (996)
Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? (1246)
Sansür yasası Sansür yasası (1256)
Türkiye Saldırı Altında Türkiye Saldırı Altında (1276)
Enflasyon suçtur Enflasyon suçtur (2067)
İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali (2209)
Mazot niye 25 lira? Mazot niye 25 lira? (2100)
Hadi oradan! Hadi oradan! (2181)
Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. (2250)
Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. (2129)
Turken Turken (2468)
Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! (2768)
Belediye otobüsü Belediye otobüsü (2908)
EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! (3062)
Sesli İstila Sesli İstila (2982)
BADE HARABEL UKRAYNA BADE HARABEL UKRAYNA (3333)
Osman Kavala Osman Kavala (3523)
İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. (3553)
Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar (4034)
23 Nisan, neşe dolmuyor insan 23 Nisan, neşe dolmuyor insan (3741)
Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… (3784)
İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ (4260)
Bucha’da ne oldu? Bucha’da ne oldu? (4135)
İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? (4377)
Bolluk bereket Bolluk bereket (4842)
Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! (4297)
Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. (4570)
Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti (4168)
Kim Savaş İster? (Ben!) Kim Savaş İster? (Ben!) (4180)
MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz (4708)
YERLİ VE MİLLÎ YERLİ VE MİLLÎ (4777)
Sezen Aksu Sezen Aksu (5141)
BİNDİK BİR ALAMETE… BİNDİK BİR ALAMETE… (5220)
Enes Enes (5972)
Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? (5175)
Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler (5547)
Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! (5410)
Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? (5773)
Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? (5728)
Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! (5455)
Tsunami Tsunami (6896)
Nas Değil BOP Nas Değil BOP (5796)
Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün (6183)
Faiz Faydalıdır! Faiz Faydalıdır! (5672)
Cassandra Cassandra (6683)
Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde (6025)
ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI (6433)
Stokçuluk Faydalıdır! Stokçuluk Faydalıdır! (6232)
Köle pazarı Köle pazarı (7036)
Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta (6230)
Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (6558)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (6579)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (7295)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (6765)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (6823)
Aleykümselam Aleykümselam (7282)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (7697)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (7189)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (7984)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (7550)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (8279)
Görünmez goril! Görünmez goril! (7959)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (7719)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (7674)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (7276)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (7977)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (7993)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (7917)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (7406)
Diy@net Diy@net (8586)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (7771)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (8233)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (8073)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (8401)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (7995)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (8089)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (8243)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (8151)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (7885)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (7947)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (10041)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (8924)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (8651)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (8522)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (8436)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (9029)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (8570)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (8303)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (9534)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (8900)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (9211)