https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 6.5.2021 14:58:32 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Dünya kadınları gözünden Atatürk ve Cumhuriyet Devrimimiz

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü anısına: Dünya kadınları gözünden Atatürk ve Cumhuriyet Devrimimiz.

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü. Cinsiyet eşitsizliği ve tüm diğer eşitsizliklerin ortadan kalktığı bir dünya dileği ile kadınlarımızın bayramını kutlarım.

Cumhuriyet Devriminin türk kadınlarına verdiği medeni ve siyasi haklar, Avrupa ve dünya kadınlarının büyük çoğunluğunun mahrum olduğu bir dönemde verilmiştir.Türk kadınlarına bu hakların verilmesi dünyada büyük yankı yarattı. Bunun bir göstergesi olarak, Dünya Kadınlar Birliği 1935 kongresini Türkiye’de, İstanbul Yıldız sarayında yaparak devrimimizi onurlandırmıştır.

Bu kongreye katılan delegelerden bir heyet Ankara’ya da giderek Atatürk’ümüzü ziyaret etmiştir. Dünyanın dört bir yanından gelen kadın delegelerin devrimimiz ve büyük önder Atatürk’ümüz için söylediklerinden örnekleri aşağıda sunuyorum. Bu seçkiler Bilim Tarihi uzmanı araştırmacı yazar, sevgili dostum, OSMAN BAHADIR’ın Osmanlılardan Cumhuriyete Sekülerleşme kitabından alınmıştır.(1) 

“Uslararası Kadınlar Birliği’nin sözkonusu kongresi 12-24 Nisan 1934 tarihleri arasında Yıldız sarayında toplandı. 30’dan fazla ülkeden çok sayıda kadın delegenin katılımıyla toplanan kongrenin iki ana konusu olan, hak beraberliği ve uluslararası barış konularında önemli tartışmalar yapılmış ve kararlar alınmıştır. Kongre Atatürk’e teşekkür mesajı göndermiş, Atatürk tarafından da kongreye kutlama mesajı gönderilmştir. Kongrenin bitiminde de çeşitli ülke temsilcilerinden oluşan bir grup kongre adına Atatürk’ü ziyaret etmiştir. Cumhuriyet Hükümeti, kongre için Yıldız Sarayı’nı tahsis etmiş ve delegelere her türlü imkanı sağlamıştır. Posta ve Telgraf idaresi ise kongre hatırası olarak 15 çeşit pul bastırmıştır. Kongreye katılan Türkiye delegasyonu ise şu isimlerden oluşyordu: Latife Bekir, Lamia Refik, Seniha Rauf, Efzayiş Suad, Nermin Muvaffak, Necile Tevfik, Dr. Pakize Ahmed, Leman Fuad, Safiye Hüseyin, Nebahat Hamit, Faika Nahid, Mihri Pektaş. “

Uluslararası Kadın Birliği’nin ikinci başkan vekili Manu: “ Bu seneki kongrenin İstanbul’da toplanışına çok sevindik. Çünkü Türkiye, kadınlık işlerinde en ileri safta yürüyen bir memlekettir. Biz Türk kadınlarının bütün faaliyetini kıskanarak ve takdir ederek çok yakından alakalanarak takip ediyoruz. Türk kadınına layık olduğu bütün haklar verilmiştir. İşte bu münasebetle gıpta uyandıracak haklara malik bulunan Türk kadınları arasında uluslararası kadınlık kongresinin akdedilmiş olması bizlere sevinçlerin en büyüğünü vermiştir.”

Avustralya delegesi Oliver : “ Bu sefer kongrenin Türkiye’de toplanacağını duyunca büyük bir sevinçle uzak yurdumdan yola çıkarak terakki ve inkişaflarının akisleri memleketmize kadar gelen yeni Türkiye’ye geldim. Bugün Türkiye hakkıyla bütün dünyanın nazar-ı dikkatini celbetmiş bulunuyor. Bilhassa kadınlık sahasında birçok Avrupa uluslarını geride bırakan son hamleleri bizi buraya getiren en büyük amil olmuştur… Bütün dünya kadınları Türk kadınının bugünkü hukukuna nail olabilirlerse muhakkak kendilerini bahtiyar addedecekleridir.”

Avustralya delegesi Rischbieth : “ İstanbul kongresine iştirak etmek için 28 bin km. katettik. Bu suretle yeni Türkiye’nin inkişaflarına karşı dünyanın en uzak memleketlerinden bile ne kadar büyük bir alakanın mevcut olduğunu göstermek istiyoruz. Avustralya kadınları Türk kadınlarını candan tebrik ederler. Türk kadınının zaferi muhakkak bütün dünyada tesirini gösterecektir ve başka memleketlerdeki kadın hareketlerine kuvvet verecektir. Unutulmamalıdır ki, yolları erkekler yapar, fakat çocuklara yürümeyi öğreten kadınlardır. “

Uluslararası Kadın Birliği merkez bürosunun umumi katibi Katherine Bompas : “ … Size bahşedilen haklar ve sizin hürriyetleriniz bütün dünya kadınları için çok cesaret verici ve onların mücadelesinde onlara yardımcı bir kuvvet olacaktır. Devlet şefiniz gibi insanlığın en yüksek mertebesine erişmiş büyük bir dahinin bir memleket için terakkinin ancak o memleket kadınlarının umumi seviyeye yükselmeleriyle kabil oacağını anlamış olması, beynelmilel kadın davasını çok kolaylaştırmıştır. “

Fransız delegesi G. Lhermitte : “… Çok eski zamanlarda, feminizm davasını güden fransız kadınları, haklarını inkara kalkışan parlemento azasına, istihza ( alay) maksadıyla; ‘göreceksiniz!” derlerdi, ‘Bir gün gelecek ki Türk kadınları bizden önce rey sahibi olacaklar,’ keyfiyet bugün hakikat olmuştur.”

Atina’da çıkan Akropolis gazetesinin yayımladığı “Hanım” başlıklı makalede şunlar söyleniyordu : “ Kim umardı? 15 sene evvel kime söylesen bütün kalbiyle gülmekten katılmazdı? Türk kadını, harem hayatının mahpus, esrarengiz, yanına yaklaşılmaz hanımı, bugün dünyanın feministlik tacını tutuyor. Hemcinsi arasında ilk vesayetten kurtulanların birincisi olarak kadın hukukunun bayrağını ileri götürüyor… Artık cennet hurilerine, esrarlı feracelere, şüpheli pencere kafeslerine ebedi elveda!... Bir daha dönmemek üzere giden sultan saraylarının kurnaz harem ağaları, muhabbet odacıları sizlere de uğurlar olsun!... İşte bunların hepsi Atatürk’ün kendilerine el atmasıyla oluverdi. “ 

İngiliz Parlemento üyesi Lady Astor : “ Biz dünyanın her tarafındaki kadınla ve kadınlık hareketi ile alakadarız. Türk kadınının istikbalinden çok şeyler bekliyoruz. Bazı memleketlerde kadınlar henüz bütün haklarını alamamışlardır. Biz bunlara cesaret vermek için burada toplanıyoruz. Feminizm bir ihtilal ve aynı zamanda bir tekamül hareketidir. İhtilal hükümet değiştirir. Fakat kadınlık ihtilali, medeniyeti değiştiriyor… Bundan 25 sene evvel 40 memleketin kadını burada toplanacak ve toplanışa Türk kadını peçesiz olarak iştirak edecek deselerdi, inanır mıydınız? Yahut gülmez miydiniz? İşte biz bugün burada toplanıyoruz. Türk kadını hür ve serbest olarak yanımızdadır ve içlerinde saylavlar ( milletvekilleri ) bile vardır. Demek ki ilerliyoruz Büyük adam Atatürk, kadının memlekete yapacağı iyiliği çabuk anlamıştır. İşte bugün bunun mesut neticesini görüyoruz… Türkiye’de büyük bir Türk var ki, kadından gelebilecek faydayı görmüştür. Kadına sadece ‘çocuk doğur’ demedi. ‘ Gel benimle çalış!’ dedi. Atatürk demokratik bir sistemle çalışıyor. Biz erkeklerle mücadele etmiyoruz. Erkekteki bir zihniyetle mücadele ediyoruz… Kadın kongresine gelince, hiçbir kongre neticesiz kalmadı. Çok kabiliyetli Türk kadınının, ne yaptığı hakkında bize malumat vermesi bizim için kuvvettir. Sonra, burada toplanan kongrenin Yakın Şark kadın hayatında büyük tesiri olacaktır. Bunlar ferdi surette olamazdı. Netice sizi hayrete bırakacaktır. Göreceksiniz!”

Mısır delegasyonunun başkanı Sitti Şaravi: “ Ankara’ya ilk defa gittim. Hükümet merkezinizin bu kadar mükemmel ve güzel bir şehir olduğunu pek zannetmiyordum. Türk ırkının pek kısa bir zaman içinde neler yapmaya muktedir olduğunu görerek hayran oldum.
Reisicumhur Atatürk bizi kabul etti. Çok sempatik, mütevaz tavırları ve fevkalade zekasıyla bütün kadın murahhasları teshir etti ( etkiledi ) . Biz Mısırlılar zaten Atatürk’ü çok sever, onun açtığı yolda yürümeyi bir şeref biliriz. Hatta siz ona Atatürk dersiniz. Biz ise onu Ataşark diye anarız. Çünkü o yalnız Türk’ün değil, bütün Şark’ın ve bilhassa Kardeş Mısır’ın da atası ve önderidir. “

Kongrenin Atatürk’e gönderdiği teşekkür telgrafı :
“ Ankara’da Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk’e ;
Uluslararası 12. Kadınlar Birliği Kongresi size, gösterdiğiniz teveccühten dolayı en samimi teşekkürlerini ve Türk kadınlığına bahşettiğiniz serbesti için sevincini arzeder. “

Atatürk’ün Kongreye gönderdiği cevabi telgraf:
“ Bana karşı sarf ettiğiniz nazikane sözlere samimiyetle teşkkür ederim. Kadının medeni ve siyasi haklarını kullanmasının, insaniyetin saadeti ve prestiji bakımından bir ihtiyaç olduğuna kaniim. Kongrenizin çalışmalarından müsmir ( verimli ) neticeler almanızı temenni ederim. “
Bu telgrafı kongre delegeleri ayakta alkışlarla dinlemişlerdir.
08.03.2019
Hazırlayan : AHMET AKKÜÇÜK
(1)    : Bu yazıdaki alıntılar OSMAN BAHADIR’ın Osmanlılardan  Cumhuriyete Sekülerleşme kitabından alınmıştır. EVRİM kitabevi 2017 yayınıdır. Yakında genişletilmiş ikinci baskısı yayınlanacaktır. Ahmet Akküçük


Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 8.3.2019 00:00:00 / Okunma = 2643

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (41)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (184)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (253)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (282)
Al sana soykırım Al sana soykırım (328)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (407)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (369)
Ar damarı Ar damarı (413)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (598)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (717)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (757)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (786)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (936)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (909)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (927)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (1136)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (1701)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (1433)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (1399)
Montrö Montrö (1350)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (1489)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (1637)
Sürü Sürü (1843)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (1780)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (1928)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (1958)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (2247)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (2661)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (3304)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (3345)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (4010)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (4919)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (5557)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (6769)
Ayçiçeği Ayçiçeği (6174)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (7281)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (7651)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (7536)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (13025)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (14654)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (14758)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (14778)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (19758)
Redneck Redneck (13706)
TRUMP BAŞARSAYDI… TRUMP BAŞARSAYDI… (17806)
Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC (19255)
Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler (19172)
KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU (22487)
ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME  ve  DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI (20073)
Yobazın tehtidi Yobazın tehtidi (20321)
YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA (17098)
Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? (20774)
Tank Palet... Tank Palet... (21293)
Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? (19223)
TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… (21392)
Gargara Gargara (19725)
İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı (23144)
ZORAKİ DEMOKRAT! ZORAKİ DEMOKRAT! (15871)
AB AB (16970)
Erdoğan Reformları Yapabilir mi? Erdoğan Reformları Yapabilir mi? (17579)
Camiler Halka Devredilmeli Camiler Halka Devredilmeli (17544)
Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum (19001)
İnsanlık Destani İnsanlık Destani (19495)
Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. (18820)
CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK (22958)
Fransa Fransa (18135)
Karen Fogg’un çocukları devrede! Karen Fogg’un çocukları devrede! (27790)
Kimsin sen... Kimsin sen... (17375)
E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları (19933)
TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? (20221)
Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? (17930)
Maraş’ta tabular yıkılıyor Maraş’ta tabular yıkılıyor (20170)
Entarili hekim Entarili hekim (16186)
Mary Mary (15456)
Yazı bilmem... Yazı bilmem... (44711)
Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı (20851)
Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı (18483)
MUSTAFA KEMAL PAŞA MI?  ATATÜRK MÜ? MUSTAFA KEMAL PAŞA MI? ATATÜRK MÜ? (24051)
Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız (20809)
Orta Doğu’da Değişen Dengeler Orta Doğu’da Değişen Dengeler (17976)
ABD Rumlara arka mı çıkıyor? ABD Rumlara arka mı çıkıyor? (15449)
30 Ağustos ve Doğu Akdeniz 30 Ağustos ve Doğu Akdeniz (18859)
Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! (24921)
BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ (19892)
CHP’nin planları tamamen altüst olacak. CHP’nin planları tamamen altüst olacak. (16026)
Türkiye nin ve KKTC nin  Kaderi Değişecek Türkiye nin ve KKTC nin Kaderi Değişecek (16537)
Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. (15492)
SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! (16213)
Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır (15963)
Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek (15206)
KILIÇTAROĞLU’NUN KERİM DEVLETİ KILIÇTAROĞLU’NUN KERİM DEVLETİ (15239)
Yeni Sosyal Medya Yasası’nın Amacı Nedir? Yeni Sosyal Medya Yasası’nın Amacı Nedir? (16147)
1920’de bir asır ilerdeydi 2020’de bir asır gerideler 1920’de bir asır ilerdeydi 2020’de bir asır gerideler (23155)
Son Mutlu Seçim Son Mutlu Seçim (15122)
CHP’deki Uyuşukluk Hastalığı CHP’deki Uyuşukluk Hastalığı (19291)
Kadın yoktu öyle mı? Kadın yoktu öyle mı? (16928)
YAŞAYAN FETİH RUHU ve MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞAYAN FETİH RUHU ve MUSTAFA KEMAL PAŞA (18005)
Kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı. (13264)
Evrensel Temel Gelir (ETG) Eleştirileri üzerine Düşünceler   Evrensel Temel Gelir (ETG) Eleştirileri üzerine Düşünceler (60819)
Kuvayı Milliye den kozmik odaya Kuvayı Milliye den kozmik odaya (11426)