https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 25.1.2022 11:49:13 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

2014 Atamızı Anma 9 kasım etkinliği

                               2014 ATAMIZI ANMA

«Aydınlık / 09.08.2014 – Taylan Kara / Sessizliğin Düşündürdükleri – Orhan Kemal» yazısında şu anlamlı tümce var. Alıntı mı , yazarın kendi sözümü, tam açık değil.       

“En büyük put kırıcılar bile bir gün put olma tehlikesinden uzak değildir.  Görmezden gelinemeyecek kadar büyük işler yapanları, yok saymak olanaklı değilse, yok etmenin yolu onları putlaştırmak ve magazinleştirmektir. ..”  Bu sözleri çok anlamlı bulduğum için konuşmamın başına  aldım.

Atatürkümüzü MAGAZİNLEŞTİEREK VE  PUTLAŞTIRARAK O’nun  ulusumuza ve insanlığa kazandırdığı gerçek değerleri gölgeleyerek unutturma  gayretlerine karşı da uyanık olmak gerekiyor. Her şeyden önce de kendimiz bu MAGAZİNLEŞTİRME ve PUTLAŞTIRMA hatasına düşmemeli, bu zihin provakasyonuna kapılmamalıyız.

 O nedenle bu sunumumda;

- Sizlere hamaset destanları, kahramanlık menkıbeleri okumayacağım.

- Ağıtlar ve nostaljik övgüler, güzellemeler anlatmayacağım.

-  Buna Karşılık; Atamızın ulusumuza ve insanlığa bıraktığı düşünsel ve eylemsel mirasın

  zaman ve mekan ötesine, çağlar ve kıtalararası etkilerine ilişkin bilgi ve düşüncelerimi

  paylaşacağım. 

Atatürkçülük veya Kemalizmi;

- Emperyalizm çağının ilk başarılı Antiemperyalist Milli Kurtuluş mücadlesinin,

- İslam Dünyasında ilk örnek olarak Bilimin ve Aklın rehberliğini biricik yol gösterici olarak

   kabul eden AYDINLNMA  Devriminin,

- Özetle Milli Kurtuluş savaşımızın ve Cumhuriyet Devrimin Kurucu felsefesi, eylem klavuzu

  olarak tanımalayabiliriz.  

Milli Kurtulu savaşımızın ve Cumhuriyet Devrimimizin etkileri ülkemizle sınırlı kalmamıştır  

·        Başta İslam Dünyasında tüm ilerici, yurtsever aydınların, yöneticilerin ilham kaynağı olmuştur. Hint müslumanları, Arap Baas Hareketi, Afgan emiri, İran Şahı, Libya’nın ulusal kahramanı Ömer Muhtar, Cezayir Bağımsızlık hareketi…..

·        Çin’den Latin Amerika’ya kadar devrim önderleinin, devrimci, toplumcu aydınların yararlandıkları bir deneyim ve düşünce sistemi olarak uluslarası kabul görmüş evrensel bir harekettir.

·        Bugün Çin Halk Cumhuriyetinde  4 Dünya liderinin yaşamları ve mücadeleleri öğrencilere okutulmaktadır. Bunlar;  Tarihin ilk Sosyalist Devrimi’nin önderi      Lenin, 18. Yüzyılda yaşamış Kazak halk kahramanı PUGAÇEV, Hindistan  bağımsızlık hareketinin önderi Gandi ve Atatürk. 

İnsanlığın büyük çoğunluğunu oluşturan ezilen miletler O’nu ve mücadelesini bir rehber bir örnek olarak benimsemişleridir. 

 Yıl 1976 BM –UNESCO Atamızın 100. Doğum yılı anma kararı veriyor.  Bu karar taslağının gerekçesinde şu ibare yer alıyor. «Bu gün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.»

UNESCO’nun kuruluş amacı, tüm ulusların ekonomik, sosyal, eğitim, bilim , kültür düzeylerini yükseltmek, kısaca Dünya’nın İNSANİ GELİŞME ENDEKSİNİ yükseltmektir. 

BM’nin Atamızın anması için 152 ülkenin oybirliği ile aldığı kararın metni şöyledir.

“ Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi; olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci; sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk   önder; insan haklarına saygılı; dünya barışının  öncüsü; bütün yaşamı boyunca insanlar  arasında; renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı; Türkiye Cumhuriyeti’nin   kurucusu. “

Birleşmiş miletler kararının da ifade ettiği  gibi;
Milli Kurtuluş Savaşlarını, antiemparyalist millyetçiliği  icadeden, bir anlamda Atatürk

önderliğindeki Türkiye halkıdır. İcadedilen bu silah insanlığın büyük çoğunluğunu teşkil

eden mazlum milletler tarafından emperyalizme karşı 100 yıldır kullanılmaktadır.

Tabi bu silaha karşı Kibirli emperyalist beyaz eldvanli  eşkiyalarla ezilen milletlerin toplumcu yurtsever önderleri farklı tavır almaktadırlar.

·        ABD Başkan  yardımcısı Hubert Humprey , Vietnam Savaşının en hararetli yıllarında 1965’de  ”...askeri bakımdan önemi barutun keşfi ile kıyaslanabilecek yeni ve en cüretkar bir saldırı biçimiyle karşı karsıyayız. Ulusal Kurtuluş Savaşlarından söz ediyorum...”  diyor. Evet ABD devasa Varşova paktını yenmiştir ama Vietnam’ın milli direnişini yenememişti.

·        Aynı savaşın karşı tarafındaki Ho Şi Minh’in bakışı ise tam zıddı. Vietnam Direnişinin önderi Ho Şi Minh 1946‘da Fransa ile savaşırken ABD’li bir gazeteciye direnişin stratejisi hakkında düşüncelerini anlatırken;  Franasız Ordusu’nun silah üstünlüğü ile ilgili bir soru üzerine şöyle diyor : “ fakat bizim de en modern top kadar güçlü bir silahımız var ki, bu da milliyetçilik … “ (1)

Demekki Milliyetçiliğin ve Milli Kurtuluş Savaşlarının kime karşı kimin silahı Olduğunu yukarda ABD başkan yardımcsısının ve Ho Şi Minh’in sözleri  çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

20. Yüzyılın tüm devrimci başarıları sosyalistlerle milliyetçilerin ittifaki ile mümkün olmuştur.   Sovyet Devrimi öyledir, Çin Devrimi öyledir, Türkiye devrimi, Vietnam Devrimi öyledir. 

Geçen yüzyılın son  yarısında; DEVASA  WARŞOVA  Paktını , SSCB yi yenebilen ABD önderliğindeki Batı Emperyalizmi ,  Vietnam Milli Direniş karşısında yenilmiştir. Bu yenilginin tecrübeleri iledir ki Vietnam Savaşından sonraki sürecte  emperyal güçler HEDEF TAHTASINA  Miliyetçiliği ve Milli Kurtuluş savaşlarını koymuşlardır.  Milli Kurtuluş Savaşları sonucu Kurulan Ulusal devletlere, onların uluslaşma Programlarına, sosyal , ekonomik, kültürel ulusal programlarına karşı yıpratma savaşı başlatmışlarudır. Küresel sermayenin kontrolundaki medya da bu savaşın ajitasyon propaganda ( Ajit- Prop )  olarak görevini 7 / 24 sürdürmektedir.  

            Ülkemizdeki sol ve sosyalist ünvanı kullanan bazı kesimler de, bilerek veya bilmeyerek,  emperyalzmin bu Ajitasyon prooaganda ( Ajit – Prop ) aparatının elemanları halie gelmişlerdir.  Yukarda ABD Başkanı yardımcısının ve Ho Amca’nın Miliyetçiliğe yaklaşımlarından bazı sözde solcu, sözde sosyalistlerin almaları gereken çok ders var. Enternasyonalizm, emek eksenli bakış gibi kavramları sulandırarak;  Miliyetçilik ve Milli Kurtuluş Savaşları ile kurulan ulusal devletleri yıpratma için bir silah olarak kulanma gayretkeşliklerinin kime hizmet etiğini Sam Amca’larının ve Ho Amca’nın sözleri açıkça gösteriyor.

            Küreselleşme, Yeni Dünya Düzen, Neoliberal Kültür Politikalarının , özet olarak hedefi budur, ulusal kurtuluş savaşları ve ulusal devletlerdir. 1980 sonrası  bol miktarda  ULUS DEVLETELERİN SONU… adları ile yazılan kitaplar, yazılı ve görsel – işitsel medyadan oluşan neoliberal Ajit – prop aparatınının tüm faaliyetleri ,Ulus Devlet Yurttaşlığını esas alan Milliyetçilik ve milli değerler yerine etnik milliyetçilik, milliyetçiliğin temel harcı olan Liakliğin yıpratılması dinciliğin mezhepçiliğin güçlendirilmesi ve benzerleri yukarda anlatılan  çerçeve politika programının  kapsamını oluşturuyor. 

Ülkemizde Bu Ajit Prop aparatının hedefinde  Milli Kurtuluş Saşaşımız ve Onun önderi Atatürk var.

·        Gedikli CIA uzmanlarının açıkça ifade ettikleri      « Türkiye’nin Kemalizmi bırakması gerektiği»  telkinleri .

·        MK Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin kurucu felsefesi olan ALTIOK ve ATATÜRKÇÜLÜĞÜ yıpratma , itibarsızlaştırma kampanyaları her gün her saat yazılı, görsel işitsel medyada durmaksızın sürüyor.

·        Bu yıpratma savaşının ideolojik cephesi de Altıok ve Sosyal demokrasi karşıtlığ imal etme şeklinde cerayan ediyor. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelemizdeki Sosyalist – KEMALİST ittifakından mayalanan, 1968 lerde güncellenerek yenilenen Türkiye Sosyal  Demokrat hareketinin ideolojik –politik tutumunun 2 kaynağı vardır.

1-     Ulusal Kurtuluş Savaşımızın  ve Cumhuriyet Devrimimizin Kurucu felesefesi, Antiemperyalizm ve Aydınlanmadır.  

2-     Evrensel Sosyal demokrasi. Emek hareketi , sosyal adalet, eşitilik, barış (Yurtta ve Dünyada), demokrasi,  insan hakları, çevrenin korunması değerleri

1970 lerde bu sentezin fikri temellerini Atatürkçü Düşünce Derneğinin Kurucu Genel başkanı ve  SDD Federasyonunun isim babası yurtsever bilim adamı, politikacı, Prof . Dr. Muammer Aksoy  atmıştır. Muammer Aksoy’un bu konudaki yazı ve kitaplarını bugün ancak Sahaflarda zar zor bulabiliyoruz. Sosyal demokrat hareketin yöneticilik mevkilerinde bulunanlar, ne yazık ki,  ogünden bugüne; Muammer Aksoy ‘un attığı temel üzerine bir tuğla bir taş koymadıkları gibi, Muammer Aksoy’un yazı ve kitaplarını unutulmaya terketmişlerdir. Bunlarda 2 tanesini sizlere tanıtmak istiyorum.

·        SOSYALİST ENTERNASYONAL VE CHP – 1977

·        ATATÜRK VE SOSYAL DEMOKRASİ – 1973 Yılında Cumhuriyet Gazetesindeki seri yazılarıdır. 1990 yılında ADD tarafından kitap haline getirilmişitir. Bugün normal kitapçılarda bulunamaktadır, ancak sahaflarda arayarak bulunmaktadır.

Ülkemizde Cumhuriyet Devrimi güçleri  ile emek güçlerinin birliğini ağlayacak, Sosyal Demokrasiye ve Cumhriyet Devrimi güçlerine iktidar yolunu açacak yegane ideolojik – politik düşünce Muammer Aksoy ve çağdaşları olan fikir ve siyaset kadrolarının  inşa ettikleri bu ALTIOK – SOSYAL DEMOKRASİ sentezi  veya bileşimidir. Yani Atatürkçü Sosyal Demokrasi veya Sosyal Demokrat Atatürkçülüktür. Bunun dışındaki arayışlar, Sosyal Demokrasiyi dışlayan Atatürkçülük, Atatürkçülüğü dışlayan SD anlayışları, tarihsel olarak yanlış ve sisyasi olarak bölücü parçalayıcıdır, başarısızlığa mahkumdur.

ALTIOK ve SOSYAL DEMOKRASİ akımlarını, Ayrıştırmaya ve giderek karşıtlaştırmaya  çalışan güçler; Emperlyalizmin Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni Politikalarının, Neoliberal Kültür Mühendisliği departmanlarının ORGANİZE İŞLERİDİR, kadrolu birimleri, elemanlarıdır

Dernek olarak ve yayın hayatına sokmaya çalıştığımız Özgür İnsan dergisi olarak Muammer Aksoy’un fikri mirasını savunnmaya ALTIOK – SD Sentezini anlatmaya, onun güncel sosyal politik olaylardaki yaklaşımlarını sergilemeye, çözümler üretmeya çalışıyoruz. 

 Bu vesileyle MUAMMER AKSOY ‘U ANMA tasarımızı da açıklamak istiyorum.

Muammer Aksoy bir Ocak ayında şehit edildi. 2015 Ocak ayında Muammer Aksoy ‘u anma etkinliği tasarımız var. Hayatını, mücadelesini, fikirlerini, eserlerini yeni kuşaklara tanıtacak  etkinlikler yapmak istiyoruz.  Kendisi aynı zamanda Milli Petrol davasının militan bir savunucusu idi, döneminde bu mücadeleye önderlik etti.

  TEMEL İNANCIMIZ ODUR Kİ ;

Türkiye Sosyal demokrasisi Ne Ulusal tarihi geçmişini, Milli Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriuyet Devrimimizin maddi ve manevi mirasını reddederek, ne de Evrensel Sosyal Demokrasinin  insanlığın benimsediği ortak değerlerini reddedip kendini ulusal yalıtılmışlık içine hapsederek bir başarı kazanamaz, ülkemize ve ulusumuza da bir şey kazandıramaz.

 Burada Evrensel Sosyal Demokrasi ile, Avrupa SD partileri ( Avrupa Merkezci SD )  artasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Avrupa  SD partileri ülkelerinin emperyalist politikalarının destekçisi olagelmişlerdir.Türkiye SD’ları olarak bizlerin bu tutumu onaylamamız mümkün değildir. Buna karşılık SE üyeleri içinde sömürgecilğe ve emperyalizme karşı mücadele etmiş ülke partileri ile ezilen milletlerin antiemperyalist mücadelelerini de kucaklayan  GERÇEKTEN EVRENSEL bir SD hattı inşa etmenin maddi koşulları oluşmuştur. Türkiye Sosyal demokratları bu karekete öncülük etmelidir.

Son olarak söz olarak ; Atatürkümüzü Dogmalaştırmadan anlamalı , anmalı, çözümlerini güncelemeliyiz. Kendisi, dogmalara karşı olduğunu, kendisinin dogmalaştırılmasına karşı uyarılarını birçok kez tekrarlamıştır. Haftalık Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisinin ikinci sayfasının başında sürekli tekrarlanan bir sözü  bu açıdan çok anlamlıdır. 

“ Ben , manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma , hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. .. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin , toplumların , kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor.. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini inkar etmek olur... Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.” Mustafa Kemal

 Atatürkü dogmalaştırma yaklaşımı, özellikle Atatürkçü arkadaşlarda Evrensel Sosyal Demokrasiyi redetme şeklinde kendini ifade etmektedirler. Mühendislikte ve mimarlıkta bir kural vardır.  “ESNEK OLMAYAN YAPILAR DAHA KOLAY YIKILIR“ Değişen Dünya koşullarının ihtiyaç ve özlemlerine cevap veremeyen, zamanın ruhuna  ayak uygduramayan yapılar ve düşünceler yaşamlarını sürdüremezler.

Atatürkümüzü ve onun fikirlerini, mücadele rehberliğini yaşatmak için O’nun vasiyet ettiği gibi bilimin ve aklin rehberliğinde , esnek ve diyalektik yaklaşımlarla ülkemizin sorunlarına  yaklaşır, O’nun mücadele kararlılığını gösterirsek;   ATATÜRK’ÜN MANEVİ MİRASÇILARI OLABİLİRİZ.

                       AHMET AKKÜÇÜK / 09.11.2014

            Sosyal Demokrasi Derneği İstanbul Şubesi

                                        YK . Bşk.Yrd

 (1)   Görünmeyen Ordular– Gerilla Tarihi / Max Boot / İnklap Kitabevi , sayfa :315/684

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 11.3.2016 00:00:00 / Okunma = 3999

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunKötü adalet uygulamaları ve ekonomik kriz ülkede ev fahişeliğini meslek haline getirmek üzere… Kötü adalet uygulamaları ve ekonomik kriz ülkede ev fahişeliğini meslek haline getirmek üzere… (174)
YERLİ VE MİLLÎ YERLİ VE MİLLÎ (277)
Sezen Aksu Sezen Aksu (382)
BİNDİK BİR ALAMETE… BİNDİK BİR ALAMETE… (645)
Enes Enes (713)
Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? (873)
Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler (792)
Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! (1027)
Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? (1042)
Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? (1363)
Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! (1449)
Tsunami Tsunami (1419)
Nas Değil BOP Nas Değil BOP (1553)
Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün (1496)
Faiz Faydalıdır! Faiz Faydalıdır! (1732)
Cassandra Cassandra (1646)
Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde (1665)
ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI (1768)
Stokçuluk Faydalıdır! Stokçuluk Faydalıdır! (1902)
Köle pazarı Köle pazarı (1802)
Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta (1867)
Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (1840)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (2047)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (2183)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (2259)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (2218)
Aleykümselam Aleykümselam (2412)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (2682)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (2521)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (2718)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (2927)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (3182)
Görünmez goril! Görünmez goril! (2895)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (3240)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (3073)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (3129)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (3498)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (3448)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (3367)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (3268)
Diy@net Diy@net (3574)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (3671)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (3837)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (3869)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (3951)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (3976)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (4139)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (4153)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (4041)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (4065)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (4171)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (4859)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (4505)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (4197)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (4365)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (4588)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (4301)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (4740)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (4648)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (4692)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (4642)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (4907)
Kuraklık Kuraklık (4794)
MKE MKE (4606)
1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA  NASIL KARŞILANDI? 1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA NASIL KARŞILANDI? (4666)
AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ (4925)
Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım (4764)
Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… (5668)
Bir kadirşinaslık örneği ! Bir kadirşinaslık örneği ! (6018)
Siyaset salyası Siyaset salyası (5160)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (5269)
EŞKİYA EŞKİYA (5281)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (5687)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (6146)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (5728)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (5741)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (5833)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (5961)
Arife Arife (5332)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (6130)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (6034)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (5855)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (6031)
Al sana soykırım Al sana soykırım (6240)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (6875)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (6171)
Ar damarı Ar damarı (6207)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (6556)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (7131)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (7112)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (6413)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (6368)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (6335)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (6433)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (6948)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (10110)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (6971)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (6887)
Montrö Montrö (6648)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (7292)